امروز : جمعه 26 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده

دفاع از پایان نامه با موضوع بررسی میزان موفقیت درمان با روش دوبار انتقال جنین در روزهای دوم و پنجم در بیماران نازایی با سابقه ی حداقل سه بار شکست لقاح داخل ازمایشگاهی در مرکز ناباروری بیمارستان ولیعصر )عج ( دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396

دفاع از پایان نامه با موضوع بررسی میزان موفقیت درمان با روش دوبار انتقال جنین در روزهای دوم و پنجم در بیماران نازایی با سابقه ی حداقل سه بار شکست لقاح داخل ازمایشگاهی در مرکز ناباروری بیمارستان ولیعصر )عج ( دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396
29 آبان 1396

دفاع از پایان نامه با موضوع بررسی میزان موفقیت درمان با روش دوبار انتقال جنین در روزهای دوم و پنجم در بیماران نازایی با سابقه ی حداقل سه بار شکست لقاح داخل ازمایشگاهی در مرکز ناباروری بیمارستان ولیعصر )عج ( دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396

از تاریخ : 1396/08/16
تا تاریخ : 1396/08/16
از ساعت : 0:00
تا ساعت : 0:28

با وجود پیشرفت های پزشکی در استفاده از تکنیک های تولیدمثلی در دهه های اخیر ، تنها یک سوم از سیکل های ART منجر به بارداری می شوند، و از این میزان یک چهارم موارد منجر به تولد زنده می شود. بنابراین شکست های مکرر در چرخه ی ART تجربه ایی ناخوشایند برای بیماران و چالشی جدی برای متخصصین است. و بیمارانی با شکست درمانی مکرر با وجود کیفیت مناسب جنین و پاسخ مناسب تحریکی تخمدان به عنوان چالش درمانی خاص در نظر گرفته می شوند و باعث افزایش فشار مالی بر اقتصاد خانواده و دستگاه های ارائه کننده ی خدمات بهداشتی می شوند