آدرس پستی : خیابان انقلاب-خیابان قدس-خیابان پورسینا-درب شمالی دانشگاه-ساختمان شماره 1
تلفن (ریاست)                         66405357
فاکس (ریاست)                       66404377
شماره پیامک                        300064053
پست الکترونیک :deanmed@tums.ac.ir
شماره تماس سایر واحدهای دانشکده پزشکی
اطلاعات معاونت های دانشکده پزشکی
اطلاعات بیمارستان های دانشکده پزشکی
اطلاعات گروه های آموزشی دانشکده پزشکی
راهنمای دسترسی به دانشکده پزشکی
دسترسی به ستاد مرکزی حراست
سوالات متداول


ارسال نظر و پیشنهاد: