امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
9 خرداد 1397

گوشی موبایل منبع بالقوه عفونت در اتاق عمل

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​نتایج یک پایان نامه نشان داد:گوشی موبایل پرسنل اتاق عمل منبع بالقوه عفونت در سطح بیمارستان و اتاق های عمل است.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، اتاق های عمل بیمارستان وبخش مراقبت های ویژه مکان هایی هستند که به استاندارد بالای بهداشتی نیاز دارند به علاوه ابزاری که در آنجا استفاده می شود و پرسنلی که در انجا کار می کنند نیز باید از سطح بهداشتی بالایی برخوردار باشند.
 تلفن موبایل به طور گسترده به عنوان یک وسیله ی الکترونیکی قابل حمل غیرپزشکی استفاده می شود و ارتباط بسیار نزدیکی با سطح بدن دارد. مطالعاتی در این خصوص در کشور انجام شده شامل انواع باکتری های موجود روی گوشی، سنجش مستقیم میزان انتقال باکتری ها از سطح به دست ها بود.
میزان ریسک ایجاد عفونت که به علت استفاده از موبایل در اتاق های عمل و مراقبت های ویژه است هنوز تخمین زده نشده است. همچنین پروتکل بهداشتی قابل دسترس که به سطح استاندارد های بیمارستان برسد وجود ندارد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی آلودگی تلفن های همراه پرسنل داخل اتاق عمل بیمارستان شریعتی توسط پریا امین نژاد در مقطع پایان نامه دکترای حرفه ای انجام شد.
این مطالعه از نوع مقطعی بود که در بیمارستان شریعتی که یک بیمارستان اموزشی ارجاعی از تمام نقاط سطح ایران است، اجرا شد.
سواب از سطح صفحه کلید موبایل، صفحه ی نمایش و اطراف گوشی گرفته و کشت داده شد. تمام سواب ها در طی 24 ساعت پردازش شده و  در 2 Plate کشیده شدند.1  بلاد اگار 2 بلاد اگار بی هوازی. ظرف ها در دمای 37درجه به مدت 48 ساعت قرار داده شدند.
 میکروارگانیسم های جدا شده با استفاده از رنگ امیزی گرم، پیگمانتاسیون، شکل کلنی، کاتالاز، حرکت، اسکالین هیدرولاز شناسایی شدند. بعد از نمونه برداری  پرسشنامه ای توسط افراد در مورد سن، جنس، تمیز کردن گوشی، و سمت افراد، تعداد دفعات استفاده از گوشی در روزتکمیل شد.
در نتایج اولیه  استاف کواگولاز منفی در17گوشی نمونه برداری شده از 20 گوشی یافت شد.5 مورد از گوشیها آلوده به سودوموناس بوده اند.
و در نهایت نیز استاف اورئوس در 2 مورد و اسینتو باکتر در 1 مورد از 20 گوشی بررسی شده یافت شده است. 7 نفر بیش از 20 نوبت روزانه از گوشی استفاده میکردند.
 5 نفر به صورت ماهانه، 4نفر به صورت روزانه، 11 نفر هرگز و 1 نفر هم بعد از هر بار استفاده گوشی خود را تمیز می کرده اند.
 با توجه به نتایج حاصل از این بررسی میتوان گوشی موبایل را منبع بالقوه عفونت در سطح بیمارستان و اتاق های عمل دانست.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0