21 مهر 1395

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز پنجشنبه مورخ  1395/7/22  برگزار نمی گردد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0