7 مهر 1395

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان از برگزاری تمرین دور میزی هشدار و فراخوان کارکنان در هفته کاهش بلایای طبیعی خبر داد.

جعفر تاجيك سعيدي، دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ضیائیان درابتدا جلسه توضيحاتي در مورد اقدامات صورت گرفته در زمينه مقابله با بحران ارائه و بر ضرورت آموزش مستمر کارکنان در کاهش صدمات ناشی از حوادث غیرمترقبه تاکید کرد.درادامه موضوعات مختلف مطرح که بعداز بحث و تبادل نظر کارشناسی به تصویب رسید که از جمله: برگزاری جلسات تخصصی با مسئولین واحدهای کامپیوتر، تجهیزات پزشکی، بهداشت کار، حسابداری، خدمات و تاسیسات به منظور ارتقائ سطح آمادگی در بحران احتمالی، برگزاری جلسات آموزشی در خصوص تریاژ بیمارستانی (S2-2) برای گروه هدف پرستاران تریاژ اورژانس و سوپروایزرهای دفتر پرستاری تاکید شد.درپایان سعيدي از برگزاری تمرین دور میزی هشدار و تایید خبر(M1) و فراخوان کارکنان (M2) در هفته کاهش بلایای طبیعی خبر داد.جلسه کمیته بحران بیمارستان ضیائیان با حضور حسین دره چی معاون مدیر، رقیه عابدی مترون، محمد زراعی مسئول خدمات و  سایر کارشناسان حاضر درتاریخ 24 شهریور 95 در سالن اجتماعات اداری برگزارشد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0