امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
20 آذر 1395

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، این کمیته روز شنبه ۲۰آذر ۱۳۹۵ با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست بیمارستان برگزار شد. پیگیری مصوبات جلسات قبل، پیگیری درخواست های واحد تاسیسات و بررسی فرم اولویت بندی درخواست های تاسیساتی بخش ها، از مطالب طرح شده در این جلسه بود. در ادامه الناز نصیرلو، دبیر کمیته، سنجه های اعتبار بخشی مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار را قرائت کرد و گفت: ۶ سنجه ابتدایی این بخش مربوط به نورسنجی، بررسی قابلیت سیستم های تهویه، صدا و عوامل شیمیایی و بیولوژیکی و شناسایی عوامل زیان آور در محیط کار است. وی اضافه کرد: در سال های قبل بر اساس اولویت در برخی واحد ها مانند تاسیسات و امحاء زباله و آزمایشگاه این ارزیابی صورت گرفته است ولی چون در سنجه های جدید در هرمورد نام بخش های مورد بررسی ذکر شده، لازم است این سنجش مجددا صورت گیرد. وی سپس به ضرورت ارزیابی عوامل زیان آور روانی، به ویژه استرس شغلی اشاره کرد و افزود: برای تدوین برنامه ایمنی و بهداشت برای گروه های پیمانکاری ذینفع، تمامی پیمانکاران طرف قرارداد بیمارستان بایدبه واحد بهداشت حرفه ای معرفی شوند تا نکات مورد لزوم به آنان ابلاغ شود.  در انتهای جلسه مقرر گردید:عوامل زیانبار فیزیکی، شیمیائی، بیولوژیک واحد های ذکر شده در سنجه شناسایی و بر اساس نتایج برنامه اصلاحی تدوین و اجرا شود.برای تمامی کارکنان پرسشنامه استرس شغلی تکمیل و نتایج توسط روانپزشک تحلیل گردد. تمامی پیمانکاران بیمارستان در ابتدای شروع به کار جهت شناسایی فرآیند کاری پرخطربه واحد بهداشت حرفه ای ارجاع شوند.پرسشنامه نیاز سنجی آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت متناسب شرایط کاری آن ها تدوین و نتایج اثر بخشی آن در کمیته بهمن ماه ارائه شود.نتیجه گزارش وزارت کار در مورد رعایت اصول ایمنی در ساختمان مرکز آکادمیک به پیمانکار ابلاغ  شود.وضعیت ایمنی انبارها  ارزیابی و برنامه اصلاحی آن  تدوین شود.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0