11 مهر 1395

کمیته بهبود کیفیت بیمارستان بهارلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کمیته بهبود کیفیت بیمارستان بهارلو با حضور دکتر موسوی موحد، رئیس، معصومی، مدیر بیمارستان، دکتر عارفی، معاون آموزشی، دکتر ممتاز منش، مدیر درمانگاه، دکتر علیزاده و دکتر بهنوش مسئولین فنی، قاضی، مترون، عمرانی و مسئول بهبود کیفیت یک‌شنبه 11 مهرماه سال 95 در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0