امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 بهمن 1395

کارگروه تعهدحرفه ای بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، به منظور پیگیری مصوبه کمیته اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای، جلسه کارگروه رفتار حرفه ای این مرکز با حضور دکتر صنعت کار، قائم مقام رییس بیمارستان روز شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ تشکیل شد. دکتر فاطمه علیپور عضو کمیته رفتار حرفه ای دانشگاه و دبیر کمیته اخلاق پژوهش بیمارستان فارابی در این جلسه توضیحاتی در مورد پروژه بخش های منتخب و کارهای انجام شده ارائه کرد و گفت: یک بررسی با عنوان« شناسایی موانع رفتار حرفه ای در دانشگاه » صورت گرفته و در آن ۱۸۰۰کد به عنوان مانع شناسایی کردیم .  آموزش و ارزیابی، اولین راهکارها برای بهتر شدن رفتار حرفه ای است. دکتر علیپور از مذاکره با روابط عمومی دانشگاه برای ساخت فیلم های آموزشی در مورد تعامل با بیمار خبر داد و افزود: در حوزه آموزش، پزشکان نقش مهم و اساسی را دارند. برای دستیاران در سال های اخیر رفتار حرفه ای در آموزشهای دستیاران سال یک گنجانده و نمره آزمون آن در ارتقاء لحاظ می شد. برای آموزش اعضای هیئت علمی طرحی را در نظر داشتیم که فعلا منتفی شده و  باید از طریق EDC انجام شود. وی با بیان این که برای آموزش گروه پرستاری باید کارگاه های توانمند سازی پرستاران توسط دفتر پرستاری دانشگاه برگزار شود؛ اظهار داشت: در مورد کارکنان غیر بالینی موضوع فرق می کند و باید در حوزه اخلاق سازمانی ورود کرد. این دو گرچه در اصول و مفاهیم یکی هستند ولی محتوای دوره و گروه هدف آن ها با هم فرق دارد و مدرسان آنها نیز متفاوتند.  دکتر علیپور تاکید کرد : اخلاق سازمانی به عنوان مشکلی بزرگ در ارتباط با رفتار حرفه ای مطرح است. ضرورت آن حس می شود ولی هنوز روی آن کار نشده است. وی برگزاری سمینار تعهد حرفه ای که ۱۹ اسفند ماه توسط دفتر دانش آموختگان دانشگاه برگزار می شود را فرصت مناسبی برای آموزش عنوان کرد.  در بخش ارزیابی نیز دکتر علیپور توضیحاتی داد  و خواستار برخورد فعال معاونت درمان بیمارستان با این مقوله شدو افزود: گرچه ۳۰ نمره از ارتقای دستیاری مربوط به رفتار حرفه ای است ولی باید از نظر کیفی بهبود یابد و مکانیزم فعال تری داشته باشد و این امر مشارکت اعضای هیئت علمی و برخورد فعال معاونت درمان بیمارستان را می طلبد. در این جلسه اعضا مقرر کردند: آمادگی بیمارستان برای تشکیل کارگروه تعهد حرفه ای کتباً به دفتر امور پرستاری اعلام شود. برای برگزاری کارگاه اخلاق سازمانی با دکتر شجاعی از گروه اخلاق پزشکی دانشگاه هماهنگی صورت گیرد. در خصوص اعلام آمادگی برای  ارزیابی تعهد حرفه ای با دکتر امینی مکاتبه شود.یک نفر از اعضای هیئت علمی گروه بیهوشی برای اجرای پروژه تعهد حرفه ای معرفی گرددبرای شرکت کارکنان در سمینار اخلاق و تعهد حرفه ای دفتر دانش آموختگان هماهنگی صورت گیرد.ارزیابی تعهد حرفه ای کارکنان در حوزه وظایف معاون درمان بیمارستان قرار گیرد.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0