امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 آبان 1395

کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد

 گالری عکسدر این جلسه که روز چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ با حضور دکتر صنعت کار، قائم مقام  ریاست بیمارستان تشکیل شد، سنجه های جدید استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها درحوزه آموزش سلامت به بیمار مورد بررسی اعضا قرار گرفت. ضرورت مشارکت پزشکان در امر آموزش به بیمار، لزوم ثبت و مستند نمودن آموزش های ارائه شده، تامین منابع مالی، تعیین مسئول آموزش همگانی، ضرورت تدوین خط مشی آموزش به بیمار توسط پزشکان و پیرا پزشکان، تعیین حیطه های آموزش پزشک به بیمار، نحوه تهیه مستندات اثربخشی آموزش به بیمار، ضرورت نظارت میدانی مدیر پرستاری بر نحوه آموزش به بیمار از مسائل طرح شده در این کارگروه بود. اعضا پس از بررسی سنجه های موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی مقرر کردند: -  کارگروه آموزش به بیمار در تمامی بخش های بستری و درمانگاه اورژانس بیمارستان با حضور رابط آموزشی، سوپروایز آموزش به بیمار و یکی از پزشکان بخش تشکیل و ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد. مسئولیت هرکارگروه با سرپرستار بخش می باشد.- دستورالعمل آموزش خود مراقبتی به بیمار در بخش های بالینی با مشارکت اعضای هیئت علمی و پرستاران تدوین و برای استفاده آموزشی در دسترس کارکنان قرار گیرد .- به منظور توسعه و هماهنگی بیشتر در زمینه آموزش به بیمار، برای هر بخش یک رابط آموزشی تعیین شود.- هرماه فعالترین رابطین آموزشی معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند. چاووشی سوپروایزر آموزش سلامت به بیمار بیمارستان فارابی در حاشیه این نشست گفت: کارگروه بیمارستانی، در پی جلسه روز گذشته کارگروه دانشگاهی آموزش به بیمار تشکیل شد تا گزارشی از مصوبات و مطالب طرح شده و انتظارات معاونت درمان دانشگاه درآن ارائه و راه کارهای اجرائی مورد بحث قرار گیرد.چاووشی درادامه اظهار داشت: کارگروه اموزش به بیمار، بر اساس سنجه های جدید اعتبار بخشی به کارگروه آموزش همگانی تغییر نام خواهد داد که مسئولیت آموزش سلامت به کارکنان وبیماران را برعهده خواهد داشت و برخی از وظایف آن عبارت است از :برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزش به بیمار دربیمارستان، تدارک منابع مالی جهت ارائه خدمات آموزش به بیمار، برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه اجرای دستورالعمل های ابلاغی، برنامه ریزی برای تهیه رسانه های استاندارد آموزشی و رفع موانع موجود در زمینه آموزش به بیمار .وی همچنین در مورد ترکیب این کارگروه گفت: رییس یا مدیر بیمارستان، معاون آموزشی، مدیر پرستاری، مسئول دفتر بهبود کیفیت، مسئول روابط عمومی، نماینده سرپرستاران به تناسب بخش های فعال ، نماینده سوپروایزران بالینی و سوپروایزر آموزش سلامت به بیمار ( دبیر کارگروه ) اعضای آن را تشکیل می دهند. خبر: امیدوارعکس: امیدوار- قاضی میر سعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0