12 آبان 1395

هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکسروابط عمومی بیمارستان فارابی: شورای پژوهشی بیمارستان فارابی با حضور دکتر علیرضا لاشیئی رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی بیمارستان فارابی روز یک شنبه ۹آبان ۱۳۹۵تشکیل جلسه داد. در این جلسه یک طرح پژوهشی ۳ پایان نامه فلوشیپی و یک پایان نامه دستیاری بررسی شد و به تصویب رسید. خبرو عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0