امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
9 آذر 1395

هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکسروابط عمومی بیمارستان فارابی: هشتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی در سال جاری با حضور دکتر محمد طاهر رجبی و دکتر فریبا قاسمی معاونین پژوهشی وآموزشی  بیمارستان فارابی و دکترعلیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز یک شنبه ۷ آذر ۱۳۹۵ تشکیل شد. در این جلسه  موضوع تغییر نام مرکز تحقیقات به «مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی»،Translated Ophthalmology Research Center مورد بحث قرار گرفت. همچنین درخواست تبدیل وضعیت دو نفر از محققین مرکز تحقیقات به هیئت علمی ضریب K بررسی شد. سپس گزارش فرآیند پیشرفت پروژه اعتباربخشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ارائه و لاین های پژوهشی  تعیین گردید. رسیدگی به الزام اولویت های پژوهشی از دیگر مباحث این شورا بود. خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0