امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 آبان 1395

نقش تصاویر داپلر رنگی در ارزیابی تغییرات جریان خون رتروبولبار بعد از جراحی دکمپرسیون اربیت در بیماران چشمی تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان فارابی تهران از شهریور 1393 تا آذر 1394.

اندازه‌گیری تغییرات پارامترهای جریان خون اربیت با استفاده از تصاویر داپلر رنگی قبل و بعد از جراحی دکمپرسیون اربیت در مبتلایان به بیماری چشمی تیروئید        روش : دراین مطالعه گذشته نگر و مداخله ای پارامترهای جریان خون در شریان افتالمیک، ورید افتالمیک فوقانی، شریان مرکزی رتین در 24 چشم از 14 بیمار که تحت جراحی دکمپرسیون اربیت قرار گرفته بودند، با تصاویر داپلر رنگی اندازه‌گیری شد.                                 بر طبق معیارهای انجمن اروپایی اربیتوپاتی تیروئید (EUGOGO)، نمره شدت کلینیکی (CAS) مشخص شده و بیماران وارد شده در مطالعه در سه گروه خفیف، متوسط و شدید طبقه‌بندی شدند. معاینه کامل افتالمیک شامل اندازه‌گیری فشار داخل چشمی و اگزوفتالمومتری هرتل نیز انجام شد.    نتایج:                                             پارامتر مدیان در مورد اندکس مقاومت (RI) در بیماران با اربیتوپاتی متوسط تا شدید قبل از عمل به صورت معنی‌داری بالاتر از میزان آن بعد از جراحی بود. کاهش در اندکس مقاومت شریان افتالمیک بعد از عمل مشاهده شد.. (P=0/003) مدیان اندکس مقاومت در شریان مرکزی رتین به صورت معنی‌داری بالاتر از قبل جراحی بود. (P=0/004). تفاوت معنی داری در حداکثر ولوسیتی (P=0/014) و حداقل ولوسیتی (P=0/001) در ورید افتالمیک فوقانی قبل و بعد جراحی مشاهده شد. مدیان اندازه‌گیری هرتل قبل از جراحی در مقایسه با بعد جراحی به صورت معنی‌داری کاهش یافته بود. (P=0/03). اگرچه تغییرات در فشار داخل چشمی از نظر آماری معنی‌دار نبود. (P<0/05)   بحث: جراحی دکمپرسیون اربیت باعث کاهش اندکس مقاومت هر دو شریان افتالمیک و مرکزی رتین در بیماران اربیتوپاتی تیروئید می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد تصاویر داپلر رنگی از عروق خونی رتروبولبار به عنوان روش ایمن و غیر تهاجمی، می‌توانند در ارزیابی تغییرات جریان خون رتروبولبار و نیز انتخاب زود هنگام برای درمان جراحی و پایش کردن بیماران با ریسک بالای اربیتوپاتی مشخص به کار روند. کلید واژه ها : بیماری چشمی تیروئید ، دکمپرسیون اربیت، داپلر رنگی اولترا سوند ، جریان خون رتروبولبار  مشخصات دانشجو:  نام : الهام اعلمی   رشته تحصیلی:  چشم پزشکی       مقطع: دکترای تخصصی      گروه آموزشی: چشم پزشکی اساتید راهنما :  دکتر علی صادقی طاری ، دکتر منصوره جمشیدیان طهرانی استاد مشاور: دکتر شروین شریف کاشانی اساتید داور: دکتر محمد طاهر رجبی ، دکتر سید ضیا الدین محمدی  طباطبایی  زمان دفاع : 1394/12/3 دوشنبه ساعت 8:30 صبح  مکان دفاع : سالن پروفسور شمس بیمارستان چشم پزشکی فارابی  The role of color Doppler imaging in evaluation of retrobulbar blood flow changes after orbital decompression surgery in Thyroid eye disease.   Abstract  Purpose: To measure orbital blood flow parameter's changes using color Doppler imaging before and after orbital decompression surgery in patients with Thyroid eye disease (TED). Methods: In this prospective interventional case series, blood flow parameters in the ophthalmic artery, superior ophthalmic vein, and central retinal artery of 24 eyes of 14 patients that underwent decompression surgery were determined by color Doppler imaging. According to the European Group on Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) clinical severity score (CAS) was determined and enrolled patients were classified to mild, moderate and severe orbital disease. A full ophthalmic examination including, IOP measurement and Hertel exophthalmometry was performed. Results: The median RIs of patients with moderate and severe TED preoperatively were significantly higher than those calculated after decompression surgery. A reduction in RI of ophthalmic artery (OA) was seen postoperatively (P value= 0.003). The preoperative median RI of the central retinal artery(CRA) was significantly higher than postoperatively (P value = 0.001).Significant differences were found in Maximum velocity (P value =0.014) and minimum velocity (P value =0.001) of superior ophthalmic vein(SOV)  before and after surgery. The median Hertel measurement preoperatively was statistically significant in comparison to postoperative measurements (P value=0.03) .however, Changes in IOP were not statistically significant after decompression surgery.(P value>0.05). Conclusion: Orbital decompression surgery eventuated in reduction of RIs of both CRA and OA in patients with thyroid eye disease. So, it seems Doppler ultrasound imaging of orbital blood flow as a safe and non invasive modality, can be used  to evaluate changes in retrobulbar blood flow and  also early selection for surgical treatment and monitoring of patients at a higher risk of overt orbitopathy.      key words: color Doppler imaging , orbital  blood flow parameters, thyroid eye disease, orbital compression. فهرست منابع: es after Orbital Decompression in Graves’ Ophthalmopathy Measured by Color Doppler Imaging. IOVS, July 2011, Vol. 52, No. 8.    1-3-Bartalena L, Pinchera A, Marcocci C. Management of Graves' ophthalmopathy: reality and perspetives. Endocrine Reviews.2000;21:168–199.   2-4- Braverman LE,Utiger RD,Perros P,Dickinson AJ. Ophthalmopathy. In Werner's and Ingbar's The Thyroid – A Fundamental and Clinical Text, edn 9, pp. 474–487. Eds. BravermanLE & UtigerRD, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005(ch 23B)   3-9-Ho AC, Lieb WE, Flaharty PM, Sergott RC, Brown GC, Bosley TM et al.:Color Doppler imaging of the ocular ischemic syndrome. Ophthalmology.1992; 99: 1453–1462.   4-10. Tamaki Y, Nagahara M, Yamashita Y, Kikuchi M: Blood velocity in theophthalmic artery determined by color Doppler imaging in normal subjects and diabetics. Jpn J Ophthalmol 1993; 37: 385–392.   5-11. Kaiser HJ, Schoetzau A, Stümpfi g D, Flammer J: Blood-fl ow velocities of the extraocular vessels in patients with high-tension and normaltension primary open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol 1997; 123:320–327.   6-17.Bartalena L, Baldeschi L, Dickinson A, Eckstein A, Kendall-Taylor P, Marcocci C, et al. Consensus statement of the European Group on Graves' orbitopathy (EUGOGO) on management of GO. European journal of endocrinology / European Federation of Endocrine Societies. 2008;158(3):273-85.   7-8. Alp MN, Ozgen A, Can I, et al. Color Doppler imaging of the orbital vasculature in Graves’ disease with computed tomographic correlation.Br J Ophthalmol. 2000;84:1027–1030.   8-9. Benning H, Lieb W, Kahaly G, Grehn F. Color duplex ultrasound findings in patients with endocrine orbitopathy. Ophthalmologe.1994;91:20 –25.   9-10. Nakase Y, Osanai T, Yoshikawa K, Inoue Y. Color Doppler imaging of orbital venous flow in dysthyroid optic neuropathy. Jpn J Ophthalmol. 1994;38:80–86.   10-11. Konuk O, Onaran Z, Oktar SO, et al. Intraocular pressure and superior ophthalmic vein blood flow velocity in Graves’orbitopathy: relation with the clinical features. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2009;247:1555–1559.   11-12. Monteiro M, Angotti-Neto H, Benabou J, Betinjane A. Color Doppler imaging of the superior ophthalmic vein in different clinical forms of Grave’s orbitopathy. Jpn J Ophthalmol. 2008;52:483–488.   12-13- Pe´rez-Lo´pez M., Sales-Sanz M., Rebolleda G., Casas-Llera P., Gonza´lez-Gordaliza C., Jarrín E.,. Jose´ Mun˜oz-Negrete F., Retrobulbar Ocular Blood Flow Chang    13-d1-Walasik-Szemplińska, Dorota, et al. "Doppler imaging of orbital vessels in the assessment of the activity and severity of thyroid-associated orbitopathy." Journal of Ultrasonography 15.63 (2015): 388.   14-23. Yanik B, Conkbayir I, Acaroglu G, Hekimoglu B: Graves’ ophthalmopathy: comparison of the Doppler sonography parameters with the clinical activity score. J Clin Ultrasound 2005; 33: 375–380.   15-29. Kurioka Y, Inaba M, Kawagishi T, Emoto M, Kumeda Y, Inoue Y et al.: Increased retinal blood fl ow in patients with Graves’ disease: infl uence of thyroid function and ophthalmopathy. Eur J Endocrinol 2001; 144: 99–107. 16-D3-Monteiro ML, Moritz RB, Angotti Neto H, Benabou JE. Color Doppler imaging of the superior ophthalmic vein in patients with Graves' orbitopathy before and after treatment of congestive disease. Clinics. 2011;66(8):1329–34. 17-20. Kurioka Y, Inaba M, Kawagishi T, Emoto M, Kumeda Y, Inoue Y, et al. Increased retinal blood flow in patients with Graves' disease: influence of thyroid function and ophthalmopathy. European journal of endocrinology. 2001;144(2):99-107 18-D4- Kalmann R.,  Ph Mourits M.Prevalence and management of elevated intraocular pressure in patients with Graves’ orbitopathy Br J Ophthalmol1998;82:754-757 19-D5- Haefliger IO,von Arx G,Pimentel AR Pathophysiology of intraocular pressure increase and glaucoma prevalence in thyroid eye disease: a mini-review. Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde[2010, 227(4):292-293] 20-12d.Intraocular pressure changes after treatment for Graves' orbitopathy. Danesh-Meyer HV, Savino PJ, Deramo V, Sergott RC, Smith AF Ophthalmology. 2001 Jan; 108(1):145-50. 21-13d. Robert PY, Rivas M, Camezind P, Rulfi JY, Adenis JP. Decrease of intraocular pressure after fat-removal orbital decompression in Graves disease. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2006;22(2):92–95. 22-7.Prevalence and management of elevated intraocular pressure in patients with Graves' orbitopathy. Kalmann R, Mourits MP Br J Ophthalmol. 1998 Jul; 82(7):754-7. 23-8.Retrobulbar pressures measured during surgical decompression of the orbit.Otto AJ, Koornneef L, Mourits MP, Deen-van Leeuwen LBr J Ophthalmol. 1996 Dec; 80(12):1042-5. 24-9. The prevalence and implications of ocular hypertension and glaucoma in thyroid-associated orbitopathy. Cockerham KP, Pal C, Jani B, Wolter A, Kennerdell JS Ophthalmology. 1997 Jun; 104(6):914-7. 25-10. Up gaze intraocular pressure changes and strabismus in Graves' ophthalmopathy. Fishman DR, Benes SC J Clin Neuroophthalmol. 1991 Sep; 11(3):162-5. 26-11.intraocular pressure in endocrinological patients with exophthalmos. Manor RS, Kurz O, Lewitus Z Ophthalmologica. 1974; 168(4):241-52. 27-14.Clinical factors affecting intraocular pressure change after orbital decompression surgery in thyroid-associated ophthalmopathy. Jae Hoon Jeong1Jeong Kyu Lee1,2Dong Ik Lee1 Yeoun Sook Chun1 Bo Youn Cho2. clinical opthalmol. 2016 Jan 18;10:145-50  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0