24 مهر 1395

نشست مشترك شوراي دانشكده پزشكي مديران گروه هاي علوم پايه و باليني برگزار شد

نشست شوراي دانشكده پزشكي مديران گروه هاي علوم پايه و باليني با حضور رياست دانشكده، معاونين و مديران گروه هاي آموزشي علوم پايه و باليني، صبح امروز 24 مهرماه در سالن شوراي دانشكده برگزار شد.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، اين نشست با محوريت لزوم پيگيري برگزاري برنامه هاي آموزشي، باليني و ارزشيابي تعهد حرفه‌اي در گروههاي مختلف آموزشي برگزار شد.در ابتداي اين مراسم دكتر امامي رياست دانشكده با تسليت ايام سوگواري حضرت امام حسين(ع)، به شرح علت برگزاري نشست شورا پرداخت و گفت:مبحث تعهد حرفه اي از موضوعات بسيار مهم و اساسي در دانشكده و دانشگاه است كه درراستاي تحقق آن جلسات بسياري برگزار شده و همچنين دفتر تعهد حرفه اي تشكيل شد.وي با بيان اين كه ارزشيابي و آموزش دو محور اصلي و هدف عمده ما در تحقق و تبيين تعهد حرفه اي است تصريح كرد: اين دو محور  بايد در دو حوزه فراگيران و اعضاي هيات علمي اجرايي شود.در ادامه هريك از مديران گروه هاي حاضر در جلسه نظرات خود را درباره اين موضوع مطرح كردند.در پايان نيز دكتر امامي با تاكيد بر اجرايي شدن ساختار مند و قانون مند مباحث تعهد حرفه اي تاكيد كرد و گفت: گروه ها بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه متواتر شدن و تكرار موضوعات مربوط به تعهد حرفه اي در سطح دانشگاه در اجرايي شدن آن موثر است و نيز گروه ها بايد اين مهم را لحاظ كنند كه تبيين مصاديق و تعاريف تعهد حرفه اي در گروه هاي مختلف متفاوت است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0