امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
17 آبان 1395

نسل سوم اعنباربخشی در کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهارلو مطرح شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان روز شنبه 15 آبان ماه سال 95 در دفتر ریاست بیمارستان بهارلو تشکیل شد.ابتدای کمیته مصوبات جلسه قبلی پیگیری شد. سپس به‌روزرسانی کردن فارماکوپه بیمارستان جهت ابلاغ به کارکنان مرتبط مطرح شد.در ادامه جلسه، فهرست تجهیزات پزشکی بیمارستان، داروهای ضروری، داروهای حیاتی، داروهای پرخطر، فهرست داروهای هم‌شکل و هم‌صدا جهت ابلاغ به بخش‌های بیمارستان بررسی شد.همچنین چگونگی درخواست داروهای خارج از فارماکوپه، چگونگی درخواست تجهیزات خارج از فهرست تجهیزات بیمارستان، دستورالعمل داروهای Multiple Dose جهت ابلاغ به بخش‌های بیمارستان در کمیته دارو و درمان بررسی شد.در این کمیته لیست داروهای خودبه‌خود متوقف شونده جهت ابلاغ به بخش‌های بیمارستان بازنگری شد.از دیگر مطالب مطرح‌شده در این کمیته، تعیین چگونگی برچسب‌گذاری داروهای پرخطر در بخش‌های بیمارستان، تعیین کاربران مسئول ورود اطلاعات درخواست‌های دارویی در سامانه اطلاعات بیمارستان، تعیین کاربر مسئول کنترل مجدد درخواست‌های دارویی، تعیین شیوه نظارت بر روند ثبت دستورات دارویی پزشکان در پرونده بیماران، تعیین شیوه نظارت بر روند انتقال دستورات دارویی از پرونده به سامانه اطلاعات بیمارستان بود.در پایان جلسه مشکلات انبار داروخانه مطرح شد.کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهارلو با حضور دکتر موسوی موحد، رئیس، معصومی، مدیر، دکتر عارفی، معاون آموزشی، دکتر بهنوش، مسئول فنی، دکتر عبدوس، مشاور درمان، قاضی، مترون دکتر حبیب بیگی، مسئول فنی داروخانه، دکتر صفی زاده، متخصص داروسازی بالینی، غفاری و آزادی، کارشناسان تجهیزات پزشکی و نجاری و پرویزی کارشناسان بهبود کیفیت روز شنبه 15 آبان ماه سال 95 در دفتر ریاست بیمارستان بهارلو تشکیل شد. خبر: بهاره جفائی  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0