20 شهریور 1395

مقایسه ی میزان رضایت مندی ایجاد شده با استفاده از Entonox و تزریق وریدی مپریدین در بیماران کاندید زایمان بی درد

در این مطالعه مداخله ای که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور انجام گرفت، 200 نفر از زنان باردار نولی پار با شروع دردهای زایمانی در بیمارستان ولیعصر(عج) در سال 1394-1393 به صورت تصادفی بلوک به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه مپریدین وریدی به میزان 25-20میلی گرم و گروه Entonox (یک پاف 30 ثانیه پیش از شروع انقباضات رحمی) که هر دو پس از شروع فاز فعال استفاده شدند. بیماران پس از زایمان و قبل از ترخیص مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه رضایتمندی به میزان معناداری در گروه مپریدین بیش از گروه Entonox بود (P=0.003) و 81 درصد در گروه مپریدین و 60 درصد در گروه Entonox راضی بودند. نتیجه گیری: در مجموع چنین استنباط می شود که میزان رضایتمندی حاصل از بی دردی ایجاد شده در بیماران کاندید زایمان بی درد با استفاده از تزریق وریدی مپریدین در قیاس با Entonox بیشتر می باشد. كليد واژه ها : زایمان / بی دردی / مپریدین / انتونکس مشخصات دانشجو: نام: ساجده فتاحی  رشته تحصيلي: پزشکی  مقطع: دکتری  گروه آموزشي: بیهوشی  s.fatahi2013@gmail.comپست الكترونيك دانشجو: اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما: دکتر نگارافتخار  اساتيد مشاور: دکتر سیدمحمد میر اسکندری ـ دکتر جلیل مکارم  اساتيد داور: دکتر زنجانی و دکتر امیری زمان دفاع :    روز: سه شنبه   تاريخ:23/6/1395   ساعت:7صبح مكان دفاع به آدرس: بیمارستان امام خمینی،دفتر گروه بیهوشی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0