16 شهریور 1395

مطالعه سیستماتیک آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در پیشگیری از عفونت در بیماران مبتلا به نقص ایمنی

به همه بیماری ها و شرایطی که طی آن بیمار دچار کاهش عملکرد مناسب دستگاه ایمنی شده، نقص سیستم ایمنی اطلاق می شود. تظاهر بالینی اصلی نقص ایمنی حوادث عفونی است که می تواند عوارض متعددی برای بیمار ایجاد کند و گاه آنقدر شدید بوده که به مرگ بیمار منجر می شود. عفونت های مکرر ریوی که منجر به کاهش حجم ریوی و یا برونشکتازی می شود، عفونت در استخوان های بلند که سبب دفوریتی و ایجاد ضایعات عصبی می شود، مننژیت، عفونت های ادراری تناسلی و بسیاری دیگر که در ارگان های مختلف عوارض خفیف یا شدید ایجاد کرده که گاه همراه با سکل و ناتوانی بوده و گاه چون بیماران HIV، علت اصلی مرگ را تشکیل می دهند. در برهه های زمانی مختلف مطالعات متعددی در هریک از بیماری های مرتبط با نقص ایمنی صورت گرفته که به بررسی پروفیلاکسی از عفونت ها در بیماران نقص ایمنی پرداخته اند. استفاده از IVIG، G-CSF، ضدقارچ، ضدویروس، اینترفرون و در نهایت پرکاربردترین دسته یعنی آنتی بیوتیک ها در بیماری های نقص ایمنی، مطالعه و در بسیاری موارد توصیه شده و در بسیاری موارد نیز همچنان به صورت تجربی تجویز می شوند. با وجود انکه آنتی بیوتیک ها ،IVIg ,G-CSF و سایر روش های موجود در پیشگیری از عفونت ها موثر هستند اما هم چنان موضوعات بحث برانگیزی همچون ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی ، هزینه درمان وایجاد عوارض جانبی ناشی از داروها مانند واکنش های افزایش حساسیت ، مسمومیت کبدی وافزایش ریسک عفونت قارچی پس از استفاده از انتی بیوتیک موضوع استفاده پروفیلاکتیک ازاین روشها را به چالش می کشد. با وجود مطالعات متعدد وگسترده دراین زمینه مطالعات سیستماتیک و متاآنالیز هایی که به مقایسه اثر روشهای مختلف پروفیلاکسی بر میزان کاهش عفونت یا مرگ ومیر، Cost-effective بودن این روشها ونتیجه مفید حاصله ازاین روشها در مقایسه با اثرات جانبی دارو بپردازد، آنچنان که باید وشاید صورت نگرفته است. دراین مطالعه ما برآنیم تا با بررسی سیستماتیک ونظام مند مقالات دراین حیطه والبته با تمرکز برروی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در بیماران مبتلا به ALL )نقص ایمنی  ثانویه به کموتراپی ( به یک جمع بندی برسیم و زمینه را برای مطالعات بعدی فراهم نماییم كليد واژه ها : انتی بیوتیک پروفیلاکسی، پیشگیری، عفونت، داروهای ضد قارچ، نقص ایمنی، لوسمی لنفوبلاستیک حاد   مشخصات دانشجو: نام: فاطمه حجیجو رشته تحصيلي: پزشکی           مقطع: دکترای حرفه ای                   گروه آموزشي :پزشکی           پست الكترونيك دانشجو: fhk_68@yahoo.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما : دکتر نیما رضایی    اساتيد مشاور   اساتيد داور: دکتر عالیه صفری، دکتر فرح صابونی زمان دفاع :    روز چهارشنبه          تاريخ 24/6/1395        ساعت   2 بعد از ظهر مكان دفاع به آدرس:  انتهای بلوار کشاورز جنب بیمارستان امام خمینی مرکز طبی اطفال اطلاعات به زبان انگليسي Title: Systematic review of the  role of primary antibiotic prophylaxis in infection prevention in patients with immunodeficiency Abstract: Infection has always been a main challenges in the treatment process of patients especially patients with immunodeficiency. During recent years immunodeficiency due to myelosuppressive treatments and chemotherapy has been more prevalent than before and is a major concern for health care providers.  Because of the high morbidity and mortality of infection in immunodeficient patients, it is logical to provide facilities in order to prevent the infection. One of the main solutions is using primary antibiotic/antifungal prophylaxis which can prevent infection or lower its severity. However using antibiotics/ antifungal is not totally safe. Antibiotic resistance, cost-effectiveness and drug interactions are a major concern. In this systematic review, we try to study of the effect of antibiotic/antifungal prophylaxis on  incidence of infection  in patients with immunodeficiency with special focus on patients with acute lymphoblastic leukemia. Keywords: Infection, primary prophylaxis, antibiotic,   فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: 1.   Daar ES, Little S, Pitt J, et al. Diagnosis of primary HIV-1 infection. Los Angeles County Primary HIV Infection Recruitment Network. Annals of internal medicine 2001; 134(1): 25-9. 2.   Niu MT, Stein DS, Schnittman SM. Primary human immunodeficiency virus type 1 infection: review of pathogenesis and early treatment intervention in humans and animal retrovirus infections. The Journal of infectious diseases 1993; 168(6): 1490-501. 3.   Jones JL, Hanson DL, Dworkin MS, et al. Surveillance for AIDS-defining opportunistic illnesses, 1992-1997. MMWR CDC surveillance summaries : Morbidity and mortality weekly report CDC surveillance summaries / Centers for Disease Control 1999; 48(2): 1-22. 4.   Bodey GP, Buckley M, Sathe YS, Freireich EJ. Quantitative relationships between circulating leukocytes and infection in patients with acute leukemia. Annals of internal medicine 1966; 64(2): 328-40. 5.   Lucas KG, Brown AE, Armstrong D, Chapman D, Heller G. The identification of febrile, neutropenic children with neoplastic disease at low risk for bacteremia and complications of sepsis. Cancer 1996; 77(4): 791-8. 6.   Schimpff SC. Empiric antibiotic therapy for granulocytopenic cancer patients. The American journal of medicine 1986; 80(5C): 13-20. 7.   Aapro MS, Cameron DA, Pettengell R, et al. EORTC guidelines for the use of granulocyte-colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphomas and solid tumours. European journal of cancer 2006; 42(15): 2433-53. 8.   Stansell JD, Osmond DH, Charlebois E, et al. Predictors of Pneumocystis carinii pneumonia in HIV-infected persons. Pulmonary Complications of HIV Infection Study Group. American journal of respiratory and critical care medicine 1997; 155(1): 60-6. 9.   Margolis DM, Melnick DA, Alling DW, Gallin JI. Trimethoprim-sulfamethoxazole prophylaxis in the management of chronic granulomatous disease. The Journal of infectious diseases 1990; 162(3): 723-6. 10. Weening RS, Kabel P, Pijman P, Roos D. Continuous therapy with sulfamethoxazole-trimethoprim in patients with chronic granulomatous disease. The Journal of pediatrics 1983; 103(1): 127-30. 11. Conley ME, Dobbs AK, Farmer DM, et al. Primary B cell immunodeficiencies: comparisons and contrasts. Annual review of immunology 2009; 27: 199-227. 12. Freeman AF, Holland SM. Antimicrobial prophylaxis for primary immunodeficiencies. Current opinion in allergy and clinical immunology 2009; 9(6): 525-30. 13. Del Favero A, Menichetti F. The new fluorinated quinolones for antimicrobial prophylaxis in neutropenic cancer patients. European journal of cancer 1993; 29A Suppl 1: S2-6. 14. Patrick CC. Use of fluoroquinolones as prophylactic agents in patients with neutropenia. The Pediatric infectious disease journal 1997; 16(1): 135-9; discussion 60-2. 15. Herbst C, Naumann F, Kruse EB, et al. Prophylactic antibiotics or G-CSF for the prevention of infections and improvement of survival in cancer patients undergoing chemotherapy. The Cochrane database of systematic reviews 2009; (1): CD007107. 16. Carratala J, Fernandez-Sevilla A, Tubau F, Callis M, Gudiol F. Emergence of quinolone-resistant Escherichia coli bacteremia in neutropenic patients with cancer who have received prophylactic norfloxacin. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America 1995; 20(3): 557-60; discussion 61-3. 17. Gafter-Gvili A, Paul M, Fraser A, Leibovici L. Effect of quinolone prophylaxis in afebrile neutropenic patients on microbial resistance: systematic review and meta-analysis. The Journal of antimicrobial chemotherapy 2007; 59(1): 5-22. 18. Somolinos N, Arranz R, Del Rey MC, Jimenez ML. Superinfections by Escherichia coli resistant to fluoroquinolones in immunocompromised patients. The Journal of antimicrobial chemotherapy 1992; 30(5): 730-1.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0