17 آبان 1395

مشاهده آموزش همتايان حين آموزش درمانگاهي

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و توسعه آموزش واحد توانمند سازي مدرسين: در راستاي اجراي برنامه مشاهده آموزش همتايان (ماه) جلسه­اي ديگر برگزار شد. اين جلسه مشاهده از اين نظر حائز اهميت بود كه در محيط باليني و حين آموزش درمانگاهي اجرا شد.   دكتر رايكا جمالي، متخصص گوارش و عضو محترم هيات علمي گروه بيماري هاي داخلي دانشكده پزشكي براي دانشجويان دوره كارآموزي داخلي در تاريخ ۱۵ آبان ماه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ آموزش عملي در درمانگاه گوارش بيمارستان سينا برگزار كردند كه با حضور استاد مشاهده گر دكتر ريحانه پيرجاني از گروه زنان دانشكده پزشكي انجام شد. پس از برگزاري كلاس، استادان در خصوص فرايند تدريس به بحث و گفتگو پرداختند. شايان ذكر است كه برنامه ماه در چارچوب نظام جامع توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه (مصوب شوراي دانشگاه) طراحي شده است و هدف آن ارتقاي توانمندي تدريس در محيط هاي مختلف آموزشي از طريق حضور يك هيات علمي مجرب است. انتخاب مشاهده گر بر اساس نظر خود هيات علمي و از ليست موجود انجام مي شود. شركت در اين برنامه هم براي مشاهده گران و هم براي مدرسان داراي امتياز توان­مند سازي آموزشي است.   اطلاعات بيشتر در خصوص برنامه ماه را مي توانيد از اينجا دريافت كنيد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0