امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 اردیبهشت 1398

طرح دوره کارورزی درمانگاههای بیمارستان بهرامی و ضیائیان تصویب شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
"طرح دوره کارورزی درمانگاههای بیمارستان بهارلو و ضیائیان" در کمیته اجرایی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی در جلسه کمیته اجرایی دانشکده پزشکی در تاریخ 8 اردیبهشت 1398 با حضور معاونت پزشکی عمومی، مدیر دفتر توسعه آموزش، روءسای کمیته های علوم پایه، مطب، کاراموزی و کارورزی و تم طولی معاونین آموزشی و مدیران دفاتر توسعه بیمارستانهای ضیائیان و بهارلو و با هدف بررسی نهایی برنامه آموزشی مستقل درمانگاهی تشکیل شد. 
دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در توضیح  فرایند طرح دوره کارورزی درمانگاههای بیمارستان بهارلو و ضیائیان گفت: در ادامه توسعه آموزش سرپایی کارورزان، به همت مدیران دفاتر توسعه آموزش بیمارستانهای ضیائیان و بهارلو روتیشن های مستقل دو هفته ای درمانگاه در بیمارستان طراحی و از تاریخ 16 اردیبهشت اجرا خواهد شد. در این روتیشن ها ترکیبی از درمانگاههای مختلف نظیر داخلی، اطفال، زنان، جراحی و .. با تاکید بر آموزش مهارت های مراقبت از بیمار به صورت سرپایی در لاین های مختلف طراحی شده است. 
وی با تاکید بر لزوم ویزیت بیماران در درمانگاهها توسط کارورزان، قبل از ویزیت توسط پزشکان معالج عنوان کرد: در این دوره کارورزان ابتدا بیماران را ویزیت نموده و در نهایت پیشنهادات تشخیصی و درمانی خود را ضمن ارائه به اساتید اصلاح خواهند نمود. جهت استفاده هر چه بیشتر فراگیران از فرصت آموزشی درمانگاهها، جلسات گزارش صبحگاهی و هرنوع فعالیت دیگر در بخشهای بالینی از طرح دوره این فرایند حذف شده است و صرفا در صورت طراحی کلاسهای آموزشی نسخه نویسی، امکان برگزاری کلاسها بعد از ساعت 12 وجود خواهد داشت. 
در  این جلسه ساختار برنامه، روش ارزیابی دانشجو و ارزشیابی برنامه مورد تایید نهایی قرار گرفت و مقرر گردید مسئول این دوره نیز در هر بیمارستان پس از هماهنگی با معاونت پزشکی عمومی دانشکده، توسط معاونت آموزشی بیمارستان تعیین شود.در فاز آزمایشی مقرر گردید تا ابتدا برنامه در دو لاین دو هفته ای در هر بیمارستان ضیائیان و بهارلو اجرا شود و پس از بررسی نتایج ارزشیابی دوره، در سایر بیمارستانها نیز اجرا شود تا ظرفیت قابل قبولی برای این دوره مهیا شود. در فاز آزمایشی کارورزان داخلی جهت این دوره دو هفته ای معرفی می شوند و نتایج ارزیابی فراگیران صرفا در فاز آموزشی به گروه داخلی ارسال خواهد شد. سپس در دوره های الکتیو اجرا شده و در نهایت پس از اطمینان از کیفیت مناسب دوره از ابتدای مهر ماه، به عنوان یک دوره مستقل در لاین های سیپاد قرار خواهد گرفت. 
دکتر سیما در خصوص لزوم تبیین نظام انگیزشی برای کادر پزشکی درمانی این مراکز برای حفظ همکاری آنها با این طرح تاکید کرده و به تشریح مذاکرات دفتر توسعه آموزش دانشکده با معاونت آموزشی دانشگاه پرداخت.
در ادامه جلسه پروتکل ارزیابی فراگیران در دوره مهارت های بالینی تئوری و عملی به تفصیل به بحث گذاشته شد و ضمن مرور یک نمونه از سوالات الکترونیک تئوری، بر ضرورت ارزیابی دانش و مهارت اخذ شرح حال به زبان فارسی فراگیران تاکید شد. همچنین مقرر گردید فرایند بازنگری ارزیابی فراگیران در دوره کاراموزی و کارورزی و آسکی قبل از پره انترنی به ترتیبی طراحی شود که توانمندی های مهارت ارتباطی و اخذ شرح حال فراگیران به زبان فارسی با دقت بیشتری سنجیده شود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0