اخبار

17 آبان 1395 ثبت نام دوره هاي آموزشي سواركاري
ثبت نام دوره هاي آموزشي سواركاري

ثبت نام دوره هاي آموزشي سواركاري

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 نسل سوم اعنباربخشی در کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهارلو مطرح شد
نسل سوم اعنباربخشی در کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهارلو مطرح شد

نسل سوم اعنباربخشی در کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهارلو مطرح شد

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 گرامیداشت روز رادیولوژی در بیمارستان ضیائیان
گرامیداشت روز رادیولوژی در بیمارستان ضیائیان

گرامیداشت روز رادیولوژی در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 انتصاب رئیس اداره امور اداری بيمارستان ضيائيـان
انتصاب رئیس اداره امور اداری بيمارستان ضيائيـان

انتصاب رئیس اداره امور اداری بيمارستان ضيائيـان

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در بیمارستان ضیائیان
برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در بیمارستان ضیائیان

برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 مراسم تودیع و معارفه مسئولین حفاظت فیزیکی بیمارستان ضیائیان برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه مسئولین حفاظت فیزیکی بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مسئولین حفاظت فیزیکی بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 خاطره و تجربه شیرین زایمان طبیعی یک زائو در بیمارستان ضیائیان
خاطره و تجربه شیرین زایمان طبیعی یک زائو در بیمارستان ضیائیان

خاطره و تجربه شیرین زایمان طبیعی یک زائو در بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 ترخیص کودک بیمار از بیمارستان بهرامی بدون پرداخت هزینه
ترخیص کودک بیمار از بیمارستان بهرامی بدون پرداخت هزینه

ترخیص کودک بیمار از بیمارستان بهرامی بدون پرداخت هزینه

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 مشاهده آموزش همتايان حين آموزش درمانگاهي
مشاهده آموزش همتايان حين آموزش درمانگاهي

مشاهده آموزش همتايان حين آموزش درمانگاهي

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 مشاهده آموزش همتايان در گروه كودكان
مشاهده آموزش همتايان در گروه كودكان

مشاهده آموزش همتايان در گروه كودكان

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 افتتاح دومين همايش و فن بازار ملی سلامت
افتتاح دومين همايش و فن بازار ملی سلامت

افتتاح دومين همايش و فن بازار ملی سلامت

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 حضور قطب علمی چشم پزشکی فارابی در دومین همایش و فن بازارملی سلامت
حضور قطب علمی چشم پزشکی فارابی در دومین همایش و فن بازارملی سلامت

حضور قطب علمی چشم پزشکی فارابی در دومین همایش و فن بازارملی سلامت

مطالب بیشتر
17 آبان 1395 پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت روز رادیولوژی
پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت روز رادیولوژی

پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت روز رادیولوژی

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی میزان شدت درد ناشي از تزريق اتومیدیت در دست غالب در مقایسه با دست غیر غالب در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيوكوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در بيمارستان شريعتي در سال 94-95
بررسی میزان شدت درد ناشي از تزريق اتومیدیت در دست غالب در مقایسه با دست غیر غالب در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيوكوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در بيمارستان شريعتي در سال 94-95

بررسی میزان شدت درد ناشي از تزريق اتومیدیت در دست غالب در مقایسه با دست غیر غالب در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيوكوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در بيمارستان شريعتي در سال 94-95

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی فراوانی مواجهه کارکنان بیمارستانی با خشونت محل کار و بررسی عوامل موثر بر آن
بررسی فراوانی مواجهه کارکنان بیمارستانی با خشونت محل کار و بررسی عوامل موثر بر آن

بررسی فراوانی مواجهه کارکنان بیمارستانی با خشونت محل کار و بررسی عوامل موثر بر آن

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی خصوصیات بالینی و میزان درگیری قلبی کودکان مبتلا به تب روماتیسمی حاد بستری شده در بیمارستانهای مرکز طبی کودکان و بهرامی طی سالهای 1389 تا 1393
بررسی خصوصیات بالینی و میزان درگیری قلبی کودکان مبتلا به تب روماتیسمی حاد  بستری شده در بیمارستانهای مرکز طبی کودکان و بهرامی طی سالهای 1389 تا 1393

بررسی خصوصیات بالینی و میزان درگیری قلبی کودکان مبتلا به تب روماتیسمی حاد بستری شده در بیمارستانهای مرکز طبی کودکان و بهرامی طی سالهای 1389 تا 1393

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی فراوانی عوامل خطر ایجاد باکتریمی در کودکان زیر 15 سال به تفکیک گروههای سنی در بیمارستان بهرامی در طی سال های 1392 تا 1395
بررسی فراوانی عوامل خطر ایجاد باکتریمی در کودکان زیر 15 سال به تفکیک گروههای سنی در بیمارستان بهرامی در طی سال های 1392 تا 1395

بررسی فراوانی عوامل خطر ایجاد باکتریمی در کودکان زیر 15 سال به تفکیک گروههای سنی در بیمارستان بهرامی در طی سال های 1392 تا 1395

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی نتایج درمان در کودکان مبتلا به انواژیناسیون بستری شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان در طی سال های 1394-1393
بررسی نتایج درمان در کودکان مبتلا به انواژیناسیون بستری شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان در طی سال های 1394-1393

بررسی نتایج درمان در کودکان مبتلا به انواژیناسیون بستری شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان در طی سال های 1394-1393

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 نقش تصاویر داپلر رنگی در ارزیابی تغییرات جریان خون رتروبولبار بعد از جراحی دکمپرسیون اربیت در بیماران چشمی تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان فارابی تهران از شهریور 1393 تا آذر 1394.
نقش تصاویر داپلر رنگی در ارزیابی تغییرات جریان خون رتروبولبار بعد از جراحی دکمپرسیون اربیت در بیماران چشمی تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان فارابی تهران از شهریور 1393 تا آذر 1394.

نقش تصاویر داپلر رنگی در ارزیابی تغییرات جریان خون رتروبولبار بعد از جراحی دکمپرسیون اربیت در بیماران چشمی تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان فارابی تهران از شهریور 1393 تا آذر 1394.

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 ارزیابی مدل حیوانی افسردگی و اضطراب در استرس انزوای اجتماعی مزمن در موش کوچک آزمایشگاھی: بررسی نقش نیتریک اکسید
ارزیابی مدل حیوانی افسردگی و اضطراب در استرس انزوای اجتماعی مزمن در موش کوچک آزمایشگاھی: بررسی نقش نیتریک اکسید

ارزیابی مدل حیوانی افسردگی و اضطراب در استرس انزوای اجتماعی مزمن در موش کوچک آزمایشگاھی: بررسی نقش نیتریک اکسید

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 بررسی نقش تشخیصی RDW به عنوان یک نشانگر نوین التهاب در تمایز فرم فعال از غیرفعال بیماری التهابی روده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) درسال95-94
بررسی نقش تشخیصی RDW به عنوان یک نشانگر نوین التهاب در تمایز فرم فعال از غیرفعال بیماری التهابی روده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) درسال95-94

بررسی نقش تشخیصی RDW به عنوان یک نشانگر نوین التهاب در تمایز فرم فعال از غیرفعال بیماری التهابی روده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) درسال95-94

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 اعلام زمان جلسات Text Review
اعلام زمان جلسات Text Review

اعلام زمان جلسات Text Review

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 هشتمین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
هشتمین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

هشتمین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 انتخاب دانشجوي نمونه
انتخاب دانشجوي نمونه

انتخاب دانشجوي نمونه

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 تقدير از دكتر تفاخري براي حفظ ارزش های حرفه ای و عملکرد متعهدانه و دلسوزانه در ارائه خدمات پزشکی
تقدير از دكتر تفاخري براي حفظ ارزش های حرفه ای و عملکرد متعهدانه و دلسوزانه در ارائه خدمات پزشکی

تقدير از دكتر تفاخري براي حفظ ارزش های حرفه ای و عملکرد متعهدانه و دلسوزانه در ارائه خدمات پزشکی

مطالب بیشتر
16 آبان 1395 راه اندازی سایت جدید بیمارستان جامع بانوان آرش
راه اندازی سایت جدید بیمارستان جامع بانوان آرش

راه اندازی سایت جدید بیمارستان جامع بانوان آرش

مطالب بیشتر
15 آبان 1395 انتصاب دکتر قاسم فخرایی به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
انتصاب دکتر قاسم فخرایی به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتصاب دکتر قاسم فخرایی به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالب بیشتر
15 آبان 1395 ارائه خدمات تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری توسط گروه اعزامی بیمارستان فارابی در شهر اهرم استان بوشهر
ارائه خدمات تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری توسط گروه اعزامی بیمارستان فارابی در شهر اهرم استان بوشهر

ارائه خدمات تخصصی چشم پزشکی و اپتومتری توسط گروه اعزامی بیمارستان فارابی در شهر اهرم استان بوشهر

مطالب بیشتر
15 آبان 1395 سمینار دانشجویان Ph.D
سمینار دانشجویان Ph.D

سمینار دانشجویان Ph.D

مطالب بیشتر
15 آبان 1395 آغاز ثبت نام دوره های پاییز و زمستان ۹۵ آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه
آغاز ثبت نام دوره های پاییز و زمستان ۹۵ آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه

آغاز ثبت نام دوره های پاییز و زمستان ۹۵ آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه

مطالب بیشتر
15 آبان 1395 نوزدهمین ژورنال واچ - 95/8/17
 نوزدهمین ژورنال واچ - 95/8/17

نوزدهمین ژورنال واچ - 95/8/17

مطالب بیشتر
14 آبان 1395 برگزاری کنفرانس یک روزه "بیماری گلوکوم و مراقبت های پرستاری آن" در بیمارستان فارابی
برگزاری کنفرانس یک روزه "بیماری گلوکوم و مراقبت های پرستاری آن" در بیمارستان فارابی

برگزاری کنفرانس یک روزه "بیماری گلوکوم و مراقبت های پرستاری آن" در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
14 آبان 1395 سمینار های پرستاری با هدف توانمند سازی کارکنان برگزار می شود
سمینار های پرستاری با هدف توانمند سازی کارکنان برگزار می شود

سمینار های پرستاری با هدف توانمند سازی کارکنان برگزار می شود

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 ژورنال کلاب آسیب حاد کلیه در بیمارستان بهارلو برگزار شد
ژورنال کلاب آسیب حاد کلیه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

ژورنال کلاب آسیب حاد کلیه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 سومین برنامه ویزیت رایگان گروه چشم پزشکی و اپتومتری بیمارستان فارابی در بوشهر اجرا می شود
سومین برنامه ویزیت رایگان گروه چشم پزشکی و اپتومتری بیمارستان فارابی در بوشهر اجرا می شود

سومین برنامه ویزیت رایگان گروه چشم پزشکی و اپتومتری بیمارستان فارابی در بوشهر اجرا می شود

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 کنفرانس هفتگی بیمارستان سینا با موضوع " پیچ خوردگی مچ پا" برگزار شد
کنفرانس هفتگی بیمارستان سینا با موضوع " پیچ خوردگی مچ پا" برگزار شد

کنفرانس هفتگی بیمارستان سینا با موضوع " پیچ خوردگی مچ پا" برگزار شد

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " CPC نورولوژی " برگزار می گردد
کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " CPC نورولوژی " برگزار می گردد

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " CPC نورولوژی " برگزار می گردد

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 ارزیابی استاندارد های الزامی ایمنی بیمار در بیمارستان سینا
ارزیابی استاندارد های الزامی ایمنی بیمار در بیمارستان سینا

ارزیابی استاندارد های الزامی ایمنی بیمار در بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " آنوریسم آئورت و درمان های نوین" برگزار می گردد
کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " آنوریسم آئورت و درمان های نوین" برگزار می گردد

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " آنوریسم آئورت و درمان های نوین" برگزار می گردد

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 لیست دوره های آموزشی پرسنل پرستاری بیمارستان سینا در آبان ماه سالجاری
لیست دوره های آموزشی پرسنل پرستاری بیمارستان سینا در آبان ماه سالجاری

لیست دوره های آموزشی پرسنل پرستاری بیمارستان سینا در آبان ماه سالجاری

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 دکتر مریم ابوالحسنی به سمت سرپرست کلینیک چاقی بیمارستان سینا منصوب شد
دکتر مریم ابوالحسنی به سمت سرپرست کلینیک چاقی بیمارستان سینا منصوب شد

دکتر مریم ابوالحسنی به سمت سرپرست کلینیک چاقی بیمارستان سینا منصوب شد

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 انتصاب حسن برکتی به سمت سرپرست مدیریت مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سینا
انتصاب حسن برکتی به سمت سرپرست مدیریت مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سینا

انتصاب حسن برکتی به سمت سرپرست مدیریت مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سینا

مطالب بیشتر
13 آبان 1395 پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی همکار محترم سرکار خانم زینت خلیلی
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی همکار محترم سرکار خانم زینت خلیلی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی همکار محترم سرکار خانم زینت خلیلی

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 سخنرانی پروفسور مک شری
سخنرانی پروفسور مک شری

سخنرانی پروفسور مک شری

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 برگزاری جلسه دفاع خانم مدرس
برگزاری جلسه دفاع خانم مدرس

برگزاری جلسه دفاع خانم مدرس

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 فراخوان اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور در خصوص ترجمان و انتشار راهنماهای آموزشی
فراخوان اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور در خصوص ترجمان و انتشار راهنماهای آموزشی

فراخوان اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور در خصوص ترجمان و انتشار راهنماهای آموزشی

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کلاس آموزشی اصول برقراری ارتباط و آموزش به بیمار در بیمارستان ضیائیان برگزار شد
کلاس آموزشی اصول برقراری ارتباط و آموزش به بیمار در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

کلاس آموزشی اصول برقراری ارتباط و آموزش به بیمار در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج در بیمارستان ضیائیان برگزار شد
کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کارکنان خدماتی برتر بیمارستان ضیائیان معرفی شدند
کارکنان خدماتی برتر بیمارستان ضیائیان معرفی شدند

کارکنان خدماتی برتر بیمارستان ضیائیان معرفی شدند

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 جلسه توجیهی اعتباربخشی با حضور مدیر بیمارستان ضیائیان
جلسه توجیهی اعتباربخشی با حضور مدیر بیمارستان ضیائیان

جلسه توجیهی اعتباربخشی با حضور مدیر بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه