12 آبان 1395

سخنرانی پروفسور مک شری

 سخنرانی پروفسور مک شری استاد وابسته دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از دانشگاه Tesside  انگلستان در روز دوشنبه بیست و چهارم آبان ماه سال جاری، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.موضوع: What are the effective ways to translate clinical leadership into health care quality improvement?پوستر سخنرانی    


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0