13 بهمن 1395

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر ساسان فلاحی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع Musculoskeletal Manifestations of Diabetes Mellitus در بیمارستان بهارلو

به گزارش معاونت بین الملل دانشکده روز چهارشنبه مورخ 13/11/95 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی آقاي دكتر ساسان فلاحی، متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع Musculoskeletal Manifestations of Diabetes Mellitus در بیمارستان بهارلو با حضور اساتید و دانشجویان گروه برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0