23 آبان 1396

سومين جلسه رتبه بندي طرح هاي پژوهشي دانشكده در سال 96تشكيل گرديد

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در این جلسه از مجموع66 عنوان طرح ارائه شده،63  طرح براي  رتبه بندي  مورد تاييد قرار گرفت. مقرر شد2 طرح جهت استفاده از گرنت جداگانه به دانشگاه ارسال گردد و یک  طر ح به دلیل عدم حضور معاون پژوهشی مطرح نگردید.ليست طرح هاي مصوب در قالب صورتجلسه اي براي ادامه فرايند به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد.
  بديهي است پس از تاييد نهايي طرح هاي ارسالي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه، براي هر كدام از طرح هاي پژوهشي كارشناسي در سيستم پژوهشيار معرفي مي گردد. مجريان محترم براي  ادامه روند  اجراي طرح هاي خود مي توانند با كارشناس مربوطه در ارتباط بوده و به مكاتبات احتمالي در خصوص محتواي طرح خود پاسخ دهند. اضافه مي نمايد  جلسه بعدی رتبه بندی سال 96 (چهارمین جلسه) در تاریخ 20آذر 96 تشکیل مي گردد.
منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0