امروز : چهارشنبه 25 فروردین 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 بهمن 1395

دفاع از پايان نامه خانم دكتر نصيري

بسمه تعالي جلسه دفاع از پايان­نامه خانم دكتر فرزانه نصيري دستيار رشته تخصصي طب­كار با عنوان « ارتباط بين ليپيد پروفايل و كاهش شنوايي ناشي از سرو صدا در سال 94-93 يك كارخانه خودروسازي » به راهنمايي آقاي دكتر شريفيان و مشاوره آقاي دكتر پوريعقوب روز دوشنبه مورخ 18/11/95 ساعت 30: 14 در گروه طب­كار دانشكده پزشكي برگزار مي­گردد.                      


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0