5 مهر 1395

دفاع از پايان نامه

عنوان: بررسي اثر فعاليت AKT بر روي كيفيت اسپرم افراد Normozoospermia اساتيد راهنما:اقاي دكتر فردين عميدي اقاي دكتر عليقلي سبحانياستاد مشاور:اقاي دكتر شهرام اجتماعي مهرارائه دهنده: شكوفه كاظم زادهدوشنبه 1395/7/5 ساعت 16امفي تئاتر گروه اناتومي


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0