امروز : یکشنبه 28 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
26 اسفند 1397

در راستای نظارت بر کیفیت آموزش کارآموزی و کارورزی بخش های بالینی، جلسه هماهنگی رییس دانشکده پزشکی با معاونین آموزشی بیمارستانها برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

'گالری تصاویر

جلسه هماهنگی رییس دانشکده پزشکی با معاونین آموزشی بیمارستانها با تاکید بر بهبود کیفیت آموزش پزشکی عمومی، در راستای نظارت بر کیفیت آموزش کارآموزی و کارورزی بخش های  بالینی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، پیروی برنامه های دانشکده در جهت بهبود کیفیت آموزش پزشکی عمومی در بیمارستانها، جلسه هماهنگی ریاست دانشکده پزشکی با معاونین آموزشی بیمارستانها یکشنبه 19 اسفند در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد. 

در ابتدای جلسه دکتر نفیسی به چالش های آموزش بالینی پزشکی عمومی و لزوم اجرای صحیح برنامه پزشکی 90 در بیمارستانها پرداخت.

 در ادامه دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، به نقش مهم معاونین آموزشی بیمارستانها در اجرا و نظارت برنامه های آموزشی پزشکی عمومی اشاره کرد و ضمن مرور شرح وظایف معاونین آموزشی به تشریح فرایند اعتبار بخشی آموزشی بخش های بالینی پرداخت.

 سپس دکتر عکاظی معاونت پزشکی عمومی دانشکده پزشکی بر لزوم ارتباط ساختارمند معاونین آموزشی بیمارستانها با دانشکده پزشکی و فرصت های ایجاد شده به واسطه بازنگری سامانه سیپاد اشاره کرد.

در ادامه معاونین  آموزشی بیمارستانها به تبیین  چالش های معاونت های آموزشی بیمارستانها در مدیریت آموزشی و نظارت بر کیفیت آموزشی پزشکی عمومی بخشهای بالینی پرداختند.

این جلسه با بحث و تبادل نظر پیرامون تفاوت ساختار بیمارستانهای دانشگاه، فرصت ها و چالشهای ارتباط معاونت های آموزشی بیمارستانها و گروههای آموزشی، استفاده از ظرفیت دستیاران تخصصی در آموزش پزشکی عمومی، تاکید بر تدوین کوریکولوم کاراموزی و کارورزی گروههای مختلف بر اساس برنامه پزشکی 90، لزوم ادامه جلسات هماهنگی دانشکده پزشکی و معاونین آموزشی بیمارستانها، پاسخگو بودن معاونت های آموزشی به دانشکده در خصوص کیفیت آموزش بالینی بیمارستانها، تاکید بر نقش لیدرشیپ آموزشی معاونین آموزشی بیمارستانها و اختیارات مالی ادامه یافت.

در نهایت دکتر نفیسی ریاست دانشکده پزشکی با قدردانی از همکاری معاونین آموزشی بیمارستانها با دانشکده پزشکی با جمع بندی مطالب ارائه شده در جلسه گفت: حدود 196 بخش بالینی در بیمارستانهای مختلف، معاونین آموزشی بیمارستانها به عنوان نمایندگان دانشکده پزشکی در بیمارستانها نقش موثری در فرایند "اعتباربخشی آموزشی بخش های بالینی" خواهند داشت.

 دکتر نفیسی در خصوص ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی به نقش مهم معاونین آموزشی بیمارستانها در این خصوص اشاره و  با تاکید بر لزوم بازخورد به موقع به اساتید گفت: در رابطه با بازنگری شرح وظایف معاونین آموزشی بیمارستانها، تمام تلاش و تاکید بر استفاده از نظرات همه معاونین آموزشی در تدوین پیشنویس بازنگری است.

گفتنی است با توجه به شروع اعتباربخشی آموزشی بخشهای بالینی از ابتدای اردیبهشت سال 98،و با توجه به نقش کلیدی معاونین آموزشی در این فرایند، مقرر شد، فرایند خودارزیابی توسط کلیه بخشهای بالینی به عنوان مرحله اول با مدیریت معاونین آموزشی بیمارستانها انجام شود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0