4 مهر 1395

جلسه شوراي پژوهشي

امروز يكشنبه 4/7/95 جلسه شوراي پژوهشي گروه پاتولوژي از ساعت 9-8با حضور اعضاء محترم شوراي پژوهشي در دفتر گروه پاتولوژي برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0