امروز : یکشنبه 4 مهر 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
5 اسفند 1399

با تقدیر از دکتر عکاظی، جلسه شورای نمایندگان دانشکده پزشکی برگزار شد