29 شهریور 1395

جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي برگزار شد

با بررسي و تصويب درخواست سفرهاي مطالعاتي و دوره هاي آموزشي اعضاي هيات علمي، جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي برگزار شد. به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، اين جلسه پيش از ظهر امروز يكشنبه 28 شهريور ماه در راستاي بررسي پرونده هاي درخواست فرصت مطالعاتي، تمديد فرصت مطالعاتي، درخواست ماموريت آموزشي كوتاه مدت خارج از كشور، پرونده شروع دوره ماموريت آموزشي داخل كشور و بورس كوتاه مدت خارج از كشور با حضور دكتر امامي رييس دانشكده پزشكي، دكتر رضايي معاون امور بين الملل دانشكده پزشكي و جمعي از مديران گروه هاي مربوطه در سالن شوراي دانشكده برگزار شد.در ابتداي اين جلسه، پرونده شروع فرصت مطالعاتي يك از اعضاي هيات علمي  گروه آناتومي با حضور دكتر حسن زاده مدير اين گروه  و پرونده فرصت مطالعاتي و ماموريت آموزشي داخل كشور دو تن از اعضاي هيات علمي گروه بيهوشي نيزبررسي شد.همچنين  پرونده شروع دوره فرصت مطالعاتي، پرونده ماموريت آموزشي داخل كشور، تمديد فرصت مطالعاتي و پرونده سفر خارج از كشور چند تن از اعضاي هيات علمي گروه داخلي با حضور خانم دكتر صادقيان و يكي از نمايندگان گروه داخلي مورد بررسي قرار گرفت. پرونده ماموريت آموزشي داخل كشور و فرصت مطالعاتي دو تن از اعضاي هيات علمي گروه پاتولوژي از ديگر مضوعات اين جلسه بود كه با حضور دكتر عبدالهي و خانم دكتر تنظيفي مورد بررسي قرار گرفت. بررسي پرونده ماموريت آموزشي داخل كشور چند تن از اعضاي هيات علمي گروه كودكان با حضور دكتر زينالو و دكتر زماني از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسات بود. پرونده فرصت مطالعاتي، سفر برنامه ريزي شده خارج از كشور و ماموريت آموزشي داخل كشور چند تن از اعضاي هيات علمي گروه جراحي با حضور دكتر احمدي بررسي شد.  پرونده ماموريت آموزشي داخل كشوردو تن از اعضاي هيات علمي گروه قلب و عروق نيز با حضور دكتر بزرگي بررسي شد  و نيز پرونده ماموريت آموزشي داخل كشور يكي از اعضاي هيات علمي گروه ايمنولوژي با حضور دكتر نيكنام مورد بررسي قرار گرفت.پرونده ماموريت آموزشي داخل كشور يكي از اعضاي هيات علمي گروه زنان با حضور دكتر تهراني نژاد و درخواست تمديد ماموريت آموزشي  خارج از كشور يكي از اعضاي گروه پزشكي اجتماعي نيز بررسي شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0