23 آذر 1395

جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی سرکار خانم ها دکتر فاطمه سیاری فرد و فرزانه عباسی مورخ 23/09/95 در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد.

به گزارش معاونت بین الملل دانشکده روز سه شنبه مورخ 95/09/23 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی سرکار خانم ها دکتر فاطمه سیاری فرد و فرزانه عباسی، متخصص و اعضای محترم هیئت علمی گروه کودکان با موضوعات Vitamin D Deficiencyو Diabetes Mellitus In Children با حضور اساتید و متخصصین گروه کودکان در بیمارستان مرکز طبی کودکان از ساعت 11 الی 13 برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0