4 آبان 1395

جلسه دفاع از پروپوزال

عنوانبررسي اثر ASTAXANTIN ومتفورمين بر استرس اكسيداتيو در سلول هاي گرانولوزا از طريق مسير آنتي اكسيداني در سلولهاي گرانولوزا از طريق مسير آنتي اكسيداني P13K/AKT Pathway در مدل PCOS  موش ماده نژاد BALB/cاساتيد راهنماجناب اقاي دكتر فردين عميدي                                               جناب اقاي دكتر عليقلي سبحاني                                                 ارائه دهنده                                                  فاطمه ابراهيمي                                                دانشجوي كارشناسي ارشد اناتومي                                                 زمان چهارشنبه 95/8/5 ساعت 11


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0