امروز : یکشنبه 22 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
28 دی 1395

تمرین دوره میزی با عنوان افزایش ظرفیت بیمارستان ضیائیان در حوادث با حجم بالای مصدومین برگزارشد

ه گزارش روابط عمومی  بیمارستان ضیائیان، وقوع مخاطرات ناشی از بحران ها علاوه بر آسيب به جمعيت عمومى و زير ساخت ها، سامانه هاى ارائه خدمت را نيز تحت تاثير قرار می دهد. بطور اختصاصى اجزاء سازه اى، غير ساز ه اى و عملكردى بيمارستان ها می توانند در وقوع مخاطرات و يا بلاياى ناشى از آنها تحت تاثير قرار گيرند و علاوه بر پيامدهاى جانى به پرسنل و بيماران و همچنين خسارت به اموال و تجهيزات، عملكرد خود را براى پذيرش مصدومين از دست دهند و در نتيجه به بار مرگ ناشى از حادثه بيفزايند.با استفاده از علم مديريت بحران به وسيله مشاهده سيستماتيك بحران ها و تجزيه و تحليل آنها می توان از بروز بحران ها، پيشگيري و يا در صورت بروز آن، در خصوص كاهش اثرات آن، آمادگي لازم، امداد رساني سريع، و به بهبودي اوضاع اقدام نمود.یکی از مواردی که بیمارستان باید آمادگی لازم در زمان بحران ها داشته باشد، حجم بالای مصدومین می باشد. درهمین راستا تمرین دوره میزی با عنوان افزایش ظرفیت بیمارستان در حوادث با حجم بالای مصدومین ویژه سوپروایزرین، سرپرستاران  در روز پنجشنبه، 23 دی ماه 95 در سالن اجتماعات بیمارستان برگزارشد.مدرس این دوره سعیدی جعفر تاجیک سعیدی، سوپروایزر بالینی و  دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا بود. 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0