امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
29 آبان 1395

تعیین شیوع پسوریازیس پارادوکسیکال در بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک مراجعه کننده به بیمارستاران پوست رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،1392-1393

پسوریازیس بیماری التهابی وخود ایمنی پوست است که شیوع 4-2 درصدی در جمعیت های مختلف دارد .  ضایعات پوستی این بیماری می تواند موجب morbidity فیزیکی و روانی در بیماران می گردد . براساس شدت پسوریازیس درمانهای مختلفی به کار می رود..اخیرا درمان های جدیدی جهت پسوریازیس شدید استفاده می گردد که این درمان ها شامل متوتروکسات ،سیکلوسپورین و داروهای بیولوژیک (TNF آلفا آنتا گونیست ) می باشد. در عین حال که داروهای بیولوژیک می توانند برای بیماری های خود ایمنی مفید باشند  میتوانند موجب بروز عوارض نیز شوند .این عوارض شامل ایجاد بیماری خود ایمنی ویا شعله ور شدن مجدد آن بروز پارادوکسیکا ل آن ها مثل پسوریازیس پارادوکسیکال می باشد. در این مطالعه به بررسی شیوع پارادوکسیکال پسوریازیس در بیماران مصرف کننده داروی بیولوژیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی می پردازد . روش اجرا : مطالعه حاضر از نوع  case seriesمی باشد که در این مطالعه  بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران که جهت درمان بیماری خود داروی بیولوژیک مصرف کرده باشند ، در سالهای 1392- 1393مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سپس بر اساس پرونده آن ها به بررسی سن، جنس، سابقه فامیلی ، سابقه مصرف سیگار، سابقه دارویی بیمار ( متوتروکسات، نیوتیکازون ،سیکلوسپورین و پردنیزولون ) ،سابقه دریافت اشعه ، سابقه مصرف داروی بیولوژیک قبل از این دوره درمان ، طول مدت ابتلا به پسوریازیس، درگیری مفاصل و ناخن همراه با پسوریازیس ، شدت پسوریازیس ، پاسخ دهی به درمان و بروز پارادوکسیکال پسوریازیس می پردازد.  اطلاعات 85 بیمار  به روش گذشته نگر از پرونده بیماران با چک لیست استخراج گردید. پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر از پرونده بیماران موجود در بخش مدارک پزشکی ، اطلاعات مورد نیاز در SPSS  ثبت گردید . جهت آنالیز داده ها از نرم افزار  و و در بررسی متغیر پیوسته کمی از رگرسیون لجستیک استفاده  گردیده است.       نتایج: میانگین سنی  85 بیمار مراجعه کننده 36.7  سال بوده است. 58  بیمار جنس مذکر (68.2 %) و 27  بیمار جنس مونث (31.8 %) بوده است . در مطالعه حاضر 24  بیمار ( 28.2%)  بیماران سابقه فامیلی مثبت و 38 بیمار (44.7%) سابقه اشعه درمانی داشتند.. بیشترین میزان داروی مصرفی  نیوتیکازون بوده است که  71 بیمار (83.5%)  آن را مصرف کرده اند . از متغیر دیگر مورد بررسی در این مطالعه پاسخ به درمان می باشد که به صورت درصد تعیین شده است.. در17  بیمار (20%) پاسخ دهی خفیف ، 10  بیمار (11.8%) پاسخ دهی متوسط و  68.3 بیماران پاسخ دهی خوب و خیلی خوب نسبت به درمان بیولوژیک داشتند. 11 بیمار (12.9%) درگیری مفاصل و  15 بیمار (17.6%) درگیری ناخن همراه پسوریازیس داشتند . در کل در مطالعه حاضر از 85 بیمار مورد بررسی 8 بیمار (9.4% ) پسوریازیس پارادوکسیکال را پس از دریافت داروی بیولوژیک نشان دادند.. از متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه ، متغیرمیزان پاسخ دهی به درمان با بروز پسوریازیس پارادوکسیکال رابطه معناداری داشته است  و بقییه متغیرها فاقد رابطه معنادار بودند . (p=0.000) بحث و نتیجه گیری : پسوریازیس یک بیماری خود ایمنی و التهابی است که علل متفاوتی چون عوامل ژنتیکی و استرس محیطی در بروز و شدت یافتن آن موثر است. جهت درمان این بیماری درمانهای متفاوتی استفاده شده است که از درمانهای جدید داروی بیولوژیک میباشد. که این داروها خود میتواند منجر به بروز پسوریازیس پارادوکسیکال گردد که به صورت ضایعات پاپولو پوسچولر منتشر در بدن با ارجحیت کف دست و پاها و درگیری پلاک مانند در اسکالپ میباشد.در پژوهش حاضر در بررسی عوامل تاثیرگذار احتمالی به بررسی  عوامل مختلف در بروز عارضه پسوریازیس پاردوکسیکال پرداخته که رابطه معناداری بین عوامل ذکر شده و ایجاد این عارضه پس از درمان بیولوژیک به جز پاسخ دهی به درمان وجود نداشته است. بیماران با پاسخ دهی کمتر به درمان بیولوژیک احتمال مقاومت به درمان بیشتری دارند و احتما ل بروز پارادوکسیکال پسوریازیس در این افراد بیشتر است..     كليد واژه ها پسوریازیس پارادوکسیکال ، داروی بیولوژیک ، پسوریازیس: مشخصات دانشجو: نام:  زینب صادق زاده                          رشته تحصيلي: پزشکی                   مقطع:   دکتری حرفه ای                  گروه آموزشي : پوست    shima.sadeghzade1987@gmail.com پست الكترونيك دانشجو:  اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما  : آقای دکتر صیرفی   اساتيد مشاور:  آقای دکتر احسانی   اساتيد داور: آقای  دکتر صادقی نیا ، آقای دکتر محمودی   زمان دفاع : 22/8/1395    روز :22  تاريخ  : آبان 1395    ساعت: 11:30 مكان دفاع به آدرس: بیمارستان پوست رازی   اطلاعات به زبان انگليسي Title: Prevalance assesment of paradoxical psoriasis in psoriasis patient who under tretament of biological drugs at Razi hospital of Tehran ,1392-1393. Abstract: Introduction: Psoriasis is an inflammatory disease of the skin. it's  prevalence is 4-2% in different populations. This disease's skin lesions can cause physical and psychological morbidity in patients. Various treatments  exists depending on the severity of psoriasis but  for severe psoriasis  new treatments are used these days like methotrexate, cyclosporine and biologic drugs (TNF alpha antagonists). But these drugs can have some important side effects besides their benefits.one of these side effect is paradoxical psoriasis. In this study, we evaluate the prevalence of paradoxical psoriasis in psoriasis patients who were under biological drugs between 2013-2014 at Razi hospital. Methods: this is retrospective case series study in which we evaluate the prevalence of paradoxical psoriasis in psoriasis patients who were under biological drugs between 2013-2014 at Razi hospital. We assessed some variables such as radiation history, habit history (smoking),age, gender, family history, drug history( metotroxate,neoticason,cyclosporine and prednisolone ), history of biologic drugs usage ,duration of disease, arthritis and nail involvement , severity ,response and prevalence of paradoxical psoriasis . we extracted these data from 85  patient's record. The Information was gathered and analyzed by SPSS. We used  and logistic regression for data analysis. Results : The mean age of 85 patients was 36.7 years.  58 patients were male (68.2%) and 27 female patients (31.8%). In this study, 24 patients (28.2%) had positive  family history and 38 patients (44.7%) had a history of irradiation. The most frequent drugs was neoticason that 71 patients (83.5%) have consumed it. 11 patients (12.9%) joint involvement and 15 patients (17.6%) had nail involvement with psoriasis.17 patients (20%) had low response ,10 patients (11.8%) moderate response and 68.3 percent had good and very good response to therapy. Finally  In this study ,from 85 patients, 8 patients (9.4%) showed paradoxical psoriasis after the first dose of biological drugs .(P = 0.000) Conclusion: Psoriasis is inflammatory and auto immune disease which different causes such as genetic factors and environmental stress are important factors in its incidence and severity. There are different treatments for psoriasis. One of newest and most effective ones is biological drugs which may cause side effects like paradoxical psoriasis.paradoxical psoriasis is a condition that during drug usage or after discounted of it ; the patient develops papulopustular lesion disseminated in the body or plaque lesions in the scalp.   In this study we evaluated various factors which may be related to paradoxical psoriasis; none of these factors except response to treatment.  Patients with less responsiveness to treatment and the likelihood of resistance to treatment are more likely to develop paradoxical psoriasis during treating with biological drugs.   Keywords: psoriasis, paradoxical psoriasis, biological drugs   فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: 1- Pie´rard,G. Pie´rard-Franchimont,C. Szepetiuk,Z. Paquet,Ph. Quatresooz,P. The therapeutic potential of TNF-aantagonists for skin psoriasiscomorbidities.Expert openion on biological therapy .volume 10.2010.(8):1197-1208.    2-Bansback N, Sizto S, Sun H, et al.Efficacy of systemic treatments for moderate to severe plaque psoriasis:systematic review and meta-analysis.Dermatology 2009;219:209-18. 3-Piga,M. Chessa,E. Ibba,V. Mura,V,et al.Biologics-induced autoimmune renal disorders in chronic inflammatoryrheumatic diseases:Systematic literature review and analysis of amonocentric cohort. Autoimmunity Reviews 13 (2014) 873–879. 4- Ramos-Casals M, Roberto Perez A, Diaz-Lagares C, Cuadrado MJ, Khamashta MA.Autoimmune diseases induced by biological agents: a double-edged sword?Autoimmun Rev 2010;9:188–93. 5-Perez-Alvarez R, Perez-de-Lis M, Ramos-Casals M. Biologics-induced autoimmune.diseases. Curr Opin Rheumatol 2013;25:56–64. 6-Brunasso,A. Laimer,L. Massone,M.Paradoxical Reactions to Targeted Biological Treatments: A Way to Treat and Trigger?Journal of Acta Dermato-Venereologica.2010.183-185. 7-Grinblat,B. Scheinberg,MThe Enigmatic Development of Psoriasis and PsoriasiformLesions DuringAnti-TNF Therapy: A Review.semin arthritis rheumatology .2008.37:251-255. 8. Piskin S, Gurkok F, Ekuklu G, senol M. Serum lipid levels in psoriasis. Yonsei Med J. 2003; 44(1): 24-6. 9.Menter A,Stoff B. Psoriasis book;Manson publications.2011. 10.  Rapp SR, Feldman SR, Exum ML, Fleischer AB Jr, Reboussin DM. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases. J Am Acad Dermatol 1999; 41:401–407. 11. Weiss SC, Kimball AB, Liewehr DJ, Blauvelt A, Turner ML, Emanuel EJ. Quantifying the harmful effect of psoriasis on health-related quality of life. J Am Acad Dermatol 2002; 47:512–518. 12. Garg A, Gladman D. Recognizing psoriatic arthritis in the dermatology clinic. J Am Acad Dermatol 2010; 63:733–748.  13. Kimball AB, Yu AP, Signorovitch J, et al. The effects of adalimumab treatment and psoriasis severity on self-reported work productivity and activity impairment for patients with moderate to severe psoriasis. J Am Acad Dermatol 2012; 66:e67–e76. 14. Schmitt JM, Ford DE. Work limitations and productivity loss are associated with health-related quality of life but not with clinical severity in patients with psoriasis. Dermatology 2006; 213:102–110. 15. Gelfand JM, Neimann AL, Shin DB, Wang X, Margolis DJ, Troxel AB. Risk of myocardial infarction in patients with psoriasis. JAMA 2006; 296:1735–1741. 16. Cohen AD, Dreiher J, Shapiro Y, Vidavsky L, Vardy DA, Davidovici B, et al. Psoriasis and diabetes: a population-based crosssectional study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008; 22(5): 585-9. 17. Menter A, Gottlieb A, Feldman SR, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis: section 1. Overview of psoriasis and guidelines of care for the treatment of psoriasis with biologics. J Am Acad Dermatol 2008; 58:826–850. 18. Christophers E. Psoriasis—epidemiology and clinical spectrum. Clin Exp Dermatol 2001; 26:314–320. 19. Dreyer LN, Brown GC. Oral manifestations of psoriasis.Clinical presentation and management. N Y State Dent J. 2012; 78(3): 14-8. 20. Darjani A, Mohtasham-Amiri Z, Mohammad Amini K, Golchai J, Sadre-Eshkevari S, Alizade N. Skin disorders among elder patients in a referral center in northern Iran (2011). Dermatology research and practice. 2013;2013. 21. Bilaç C, Ermertcan AT, Bilaç DB, Deveci A, Horasan GD. The relationship between symptoms and patient characteristics among psoriasis patients.Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology. 2009;75(5):551. 22. Rosenbach M, Hsu S, Korman NJ, et al; National Psoriasis Foundation Medical Board. Treatment of erythrodermic psoriasis: from the medical board of the National Psoriasis Foundation. J Am Acad Dermatol 2010; 62:655–662. 23. Mrowietz U, van de Kerkhof PC. Management of palmoplantar pustulosis: do we need to change? Br J Dermatol 2011; 164:942–946. 24. Kluger N, Bessis D, Guillot B, Girard C. Acute respiratory distress syndrome complicating generalized pustular psoriasis (psoriasis-associated aseptic pneumonitis). J Am Acad Dermatol 2011; 64:1154– 1158. 25. Roth MM. Pregnancy dermatoses: diagnosis, management, and controversies. Am J Clin Dermatol 2011; 12:25–41. 26. McGonagle D. Enthesitis: an autoinflammatory lesion linking nail and joint involvement in psoriatic disease. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23(suppl 1):9–13. 27.Smith CH, Barker J. Psoriasis and its management. British Medical Journal. 2006;7564:380. 28. Elder JT, Nair RP, Guo S-W, Henseler T, Christophers E, Voorhees JJ. The genetics of psoriasis.Archives of dermatology. 1994;130(2):216-24. 29. Naldi L, Parazzini F, Brevi A, Peserico A, Fornasa CV, Grosso G, et al. Family history, smoking habits, alcohol consumption and risk of psoriasis. British Journal of Dermatology. 1992;127(3):212-7. 30. Enamandram M, Kimball AB. Psoriasis epidemiology: the interplay of genes and the environment. Journal of Investigative Dermatology. 2013;133(2):287-9. 31. Huerta C, Rivero E, Rodríguez LAG. Incidence and risk factors for psoriasis in the general population.Archives of Dermatology. 2007;143(12):1559-65. 32. Dorevitch A, Cohen-Adad G, Jabotinsky-Rubin K, Durst R. [Lithium-associated psoriasis]. Harefuah. 1994;127(7-8):228-9, 87. 33. Kuflik E. Effect of antimalarial drugs on psoriasis. Cutis. 1980;26(2):153-5. 34. Naldi L, Peli L, Parazzini F, Carrel CF, Dermatology PSGotIGfERi. Family history of psoriasis, stressful life events, and recent infectious disease are risk factors for a first episode of acute guttate psoriasis: results of a case-control study. Journal of the American Academy of Dermatology. 2001;44(3):433-8. 35. Nestle FO, Kaplan DH, Barker J. Psoriasis. N Engl J Med 2009;361:496-509. 36.Abuabara K, Azfar RS, Shin DB, Neimann AL, Troxel AB, Gelfand JM. Cause-specific mortality in patients with severe psoriasis: a population-based cohort study in the U.K. Br J Dermatol 2010; 163:586–592. 37. Bremmer S, Van Voorhees AS, Hsu S, et al; National Psoriasis Foundation. Obesity and psoriasis: from the Medical Board of the National Psoriasis Foundation. J Am Acad Dermatol 2010; 63:1058– 1069. 38. Feldman SR, Krueger GG. Psoriasis assessment tools in clinical trials. Ann Rheum Dis 2005; 64(suppl 2):ii65–ii68. 39. Mason J, Mason AR, Cork MJ. Topical preparations for the treatment of psoriasis: a systematic review. Br J Dermatol 2002; 146:351– 364. 40. Duhra P, Ryatt K. Lack of additive effect of coal tar combined with dithranol for psoriasis. Clinical and experimental dermatology. 1988;13(2):72-3. 41. Capella GL, Finzi AF. Complementary therapy for psoriasis.Dermatologic therapy. 2003;16(2):164-74. 42. American Academy of Dermatology Work Group; Menter A, Korman NJ, Elmets CA, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis: section 6. Guidelines of care for the treatment of psoriasis and psoriatic arthritis: case-based presentations and evidence-based conclusions. J Am Acad Dermatol 2011; 65:137–174. 43. Kalb RE, Strober B, Weinstein G, Lebwohl M. Methotrexate and psoriasis: 2009 National Psoriasis Foundation Consensus Conference. J Am Acad Dermatol 2009; 60:824–837. 44. Menter A, Korman NJ, Elmets CA, et al; American Academy of Dermatology. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis.Section 3.Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with topical therapies. J Am Acad Dermatol 2009; 60:643–659. 45. Lebwohl M, Menter A, Koo J, Feldman SR. Combination therapy to treat moderate to severe psoriasis. Journal of the American Academy of Dermatology. 2004;50(3):416-30. 46. Pregnancy Dermatoses and Fetal Exposure (A Ingber, Section Editor). Current Dermatology .December 2012 , Volume 1, Issue 4, pp 209-213. 47. Kupper TS. Immunologic targets in psoriasis. New England Journal of Medicine. 2003;349(21):1987-90. 48. Reich K, Nestle FO, Papp K, et al; EXPRESS study investigators. Infliximab induction and maintenance therapy for moderate-to-severe psoriasis: a phase III, multicentre, double-blind trial. Lancet 2005; 366:1367–1374. 49. Fala L. Otezla (Apremilast), an Oral PDE-4 Inhibitor, Receives FDA Approval for the Treatment of Patients with Active Psoriatic Arthritis. patientcare, 2015, 3 (5):1-7. 50-Shmidt,E. Wetter,D.. Ferguson,S. Pittelkow,M.et al. Psoriasis and palmoplantar pustulosis associated withtumor necrosis factor-a inhibitors: The Mayo Clinicexperience, 1998 to 2010.journal of  American academy  of dermatology.2012.179-184. 51- Perman, M. Lovell,D. Denson,L.. Farrell,M. et al. Five Cases of Anti-Tumor Necrosis Factor Alpha–Induced Psoriasis Presenting with Severe  Scalp Involvement in Children.Journal  of Pediatric Dermatology .2012.29. 4 :454–459. 52-Wendling,D.Balblank ,J. Briancon ,D.Brousse,A.et al.Onset or exacerbation of cutaneous psoriasis during TNF-a antagonist therapy.Journal of joint,bone spine.2008.75:315-318. 53-BOVENSCHEN, H.ELSE, N. KOP, P. VAN DE KERKHOF ,C.et al. Etanercept-induced lichenoid reaction pattern in psoriasis.Journal  of dermatology treatment .2006; 17: 381–383. 54-Rallis ,E.Korfitis Ch,Stavropoulou R,Papaconstanis M.Onset of palmoplantar pustular psoriasis while on adalimumab for psoriatic arthritis: A ‘class effect’ of TNF-a antagonists or simply an anti-psoriatic treatment adverse reaction?Journal of Dermatological Treatment.2010; 21:3–5. 55- Volpe ,A. Caramaschi ,P. Carletto ,AQ. Pieropan ,S.et al. Psoriasis onset during infliximab treatment  : description of two cases.Journal of  Rheumatology  Inernational. 2006.26:1158–1160. 56- Monnier-Murina,K. Du Thanh, A. Merlet-Albran,S.Guillot,B. Bullous Pemphigoid Occurring during  Efalizumab Treatment for Psoriasis:a ParadoxicalAuto-Immune Reaction?Journal of Dermatology. 2009;219:89–90. 57- Wenk, K. Ehrlich,A. Claros,J.Flare of pustular psoriasis after initiating ustekinumab therapy.Journal  of American academy of dermatology.2011.3324. 58-Joyau S,Veyrac G,Dixneuf V,et al.anti tumor necrosis factor alphatherapy and increased risk of de novo psoriasis;is it really a paradoxical side effect. Clinical and experimental rheumathology journal 2012;30:700-706. 59-Sfikakis P,Iliopoulos A,Elezoglou A,et al. Psoriasis induced by anti tumor necrosis factor therapy.a paradoxical adverse reaction.american college of rheumathology journal2005;52:2513-2518. 60-Angelique N,Collamer K, Guerro J ,et al. psoriatic skin lesions induced by tumor necrosis factor antagonist therapy :A literature review and potential mechanisms of action .Arthritis care and research journal2008;59:996-1001. 61- Grinblat B,Scheinberg M. The enigmatic development of psoriasis and psoriasiform lesions during anti TNF therapy:a review.Elsevier2008.251-255. 62-Angelique N, Battafarano D.psoriatic skin lesions induced by tumor necrosis factor antagonist therapy :clinical features and possible immunopathogenesis.Elsevier 2010;4:233-239. 63-Wendling D,Balbanc J,Briancon D,et al. onset or exacerbation of cutaneous psoriasis during TNF-ɑ antagonist therapy. Joint bone and spine journal2008;75:315-318.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0