امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
29 مرداد 1401

برگزاری جلسه برنامه ریزی امور بین الملل گروههای بالینی دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی در ابتدای جلسه دکتر کرامتی در سخنان خود به توضیح هدف تشکیل جلسات در گروههای کوچک پرداخت.
وی ضمن اشاره به این موضوع که  در جلسات فصلی معاونت بین الملل دانشکده پزشکی به دلیل تعدد مدعوین از گروه های مختلف علوم پایه و بالینی و نیز بیمارستان ها، امکان صحبت و ارائه نکات ارزشمند تمام همکاران در هر جلسه اغلب پیش نمی آید. بعلاوه گروههای مختلف از نظر ساختار و نوع فعالیت های علمی و پژوهشی همکاران محترم هیات علمی و فراگیران با هم متفاوت هستند. بدین منظور، علاوه بر جلسات فصلی، تصمیم به تشکیل جلسات کوچکتر در فواصل زمانی منظم و نیز بر اساس نیاز گروه ها و به منظور هم اندیشی و برنامه ریزی فعالیت های بین الملل گرفته شد.
در ادامه معاون بین المل دانشکده از حاضرین در جلسه در این خصوص نظرخواهی کرد و ایشان نظرات خود را بیان کردند.   
سپس دکتر کرامتی از معاونین بین الملل خواست  چالشهای موجود در گروه خود را مطرح کنند تا بتوان در جهت حل آنها بحث وهم فکری انجام شود. 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0