6 دی 1395

برگزاری کمیته کسورات بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ به نقل از کربلایی، مسئول کمیته های این مرکز، کمیته کسورات این بیمارستان با حضور مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس بیمارستان، حسن برکتی، مدیر این مرکز، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری بیمارستان، علی آذرهوش، مسئول واحد درآمد، اساتید بخش ارتوپدی و مسئولین داروخانه این مرکز و دیگر اعضاء کمیته، یکشنبه 14 آذرماه سال جاری در سالن شورای ریاست تشکیل جلسه داد. موضوعات مطروحه در این نشست به هزینه عمل های VIP اسکلیوز و آرتروسکوپی گروه ارتوپدی بیمارستان و هزینه های مازاد اتاق های عمل این مرکز اختصاص یافت و حاضرین جلسه به بحث و تبادل نظر در زمینه این موضوعات پرداختند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0