15 آذر 1395

برگزاری کمیته مديريت خطر حوادث و بلايا بیمارستان فارابی

گالری عکساین کمیته روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه با حضور دکتر صنعت کار و اعضاء کمیته در سالن شورای بیمارستان فارابی تشکیل شد. در این جلسه به بررسی علل  آتش سوزی ۲ آبان  که ساعت ۱۸ در محوطه باغ پشت ساختمان در حال احداث آکادمی  رخ داد، پرداخته شد .در ادامه مقرر شد: - ضمن در نظر گرفتن نکات ایمنی ، تامین نور و دوربین برای محوطه مد نظر، صورت گیرد.- آب مورد نیاز برای آبیاری  و استفاده ، پس از لوله کشی پساب بیمارستان به منطقه مورد نظر تامین شود.- چارت مدیریت حادثه مورد بازنگری قرار گیرد و ابلاغ ها ارسال شود. خبر: عزیزیعکس: قاضي ميرسعيد


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0