امروز : چهارشنبه 30 مهر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
11 بهمن 1395

برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان فارابی

گالری عکس روابط عمومی بیمارستان فارابی: کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات این مرکز روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست بیمارستان در سالن شورا تشکیل شد. در این جلسه نامه های واصله در خصوص لزوم ثبت مستندات بالینی در پرونده بیماران تا زمان الکترونیک شدن آن ها قرائت سپس مصوبات کمیته های قبلی پیگیری شد.در ادامه مهندس ارجمند مسئول فنی بخش اکولار انکولوژی فرم پیشنهادی ثبت اقدامات مراحل براکی تراپی ( کاشت و برداشت پلاک رادیو اکتیو) را به کمیته ارائه وتوضیحاتی در مورد آن داد. به گفته وی در حال حاضر محل مشخصی برای ثبت محاسبات و اقدامات براکی تراپی در پرونده این بیماران وجود ندارد که می تواند پیامدهای حقوقی داشته باشد. سپس موارد عدم انطباق اعتباربخشی در محور مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات توسط شریفی، مسئول دفتر بهبود کیفیت اعلام و در مورد آن بحث شد.گزارش پیشرفت اهداف سال ۹۵ این کمیته توسط رحیم زاده مسئول کمیته های بیمارستانی اعلام شد و در انتها مقرر گردید: در مورد ثبت صحیح زمان پذیرش بیماردر بخش در پرونده و HIS دقت شود.هزینه های براکی تراپی در  HISثبت و درصورت حساب بیماردرج شود. فرم ثبت مراحل کاشت و برداشت پلاک رادیو اکتیو به پرونده بیماران براکی تراپی اضافه شود. سیستم مانیتورینگ اعمال جراحی و اطلاع رسانی وضعیت بیمار در اطاق عمل ۴ پایلوت شود. کاهش موارد عدم انطباق مستند سازی پرونده های بیماران به میزان ۵درصد به عنوان یکی ازاهداف کمیته در سال ۹۶ تعیین شد. خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0