17 آذر 1395

برگزاری کميته خرید بیمارستان فارابی

گالری عکسکميته خرید بیمارستان فارابی روز چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ با حضور دکتر صنعتکار قائم مقام رییس بیمارستان فارابی تشکیل شد. در این کميته که زیر مجموعه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی است، درخواست های خرید لوازم و تجهیزات اموالی ارسالی توسط واحد ها و بخش های مختلف بیمارستان مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفت و در هر مورد، تصمیم مقتضی گرفته شد. این کمیته به صورت ماهانه تشکیل می شود.خبر:امیدوارعکس: قاضی میر سعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0