3 مهر 1395

برگزاری کمیته اورژانس و تریاژ بیمارستان فارابی

گالری عکسکمیته اورژانس، تریاژو تعیین تکلیف بیمارستان فارابی روز شنبه 3 مهر1395 با حضور دکتر صنعتکار قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی و دکتر سیدعلی طباطبائی رییس بخش اورژانس این مرکز در سالن شورای بیمارستان تشکیل شد. در این جلسه سنجه های جدید اعتبار بخشی مرتبط با  اورژانس مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات جلسات قبل پیگیری شد.جابه جایی داروخانه اورژانس، تغییر محل تریاژ، گذراندن دوره های الزامی اورژانس توسط کارکنان این بخش از دیگر مسایل مورد بررسی این جلسه بود. همچنین دکتر صنعتکار در مورد تصمیمات اتخاذ شده برای بهسازی فضای درمانگاه اورژانس بیمارستان توضیحاتی داد. در انتها مقررشد:فهرست خدمات پاراکلینیک و سایر خدمات شبانه روزی مورد نیاز بخش و درمانگاه اورژانس تعیین و در جلسه آتی ارائه شود.نتایج پایش و ارزیابی شاخص های پنج گانه اورژانس در جلسه آتی ارائه شود.آمار مراجعات بیماران تزریق اوستین به درمانگاه اورژانس به کمیته گزارش شود.گزارش اموزش تریاژ به کارکنان تهیه و اعلام گردد. خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0