2 آذر 1395

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای با حضور دکتر صنعت کار قائم مقام رئیس بیمارستان، رضائی مدیر پرستاری، منتی دبیر کمیته اخلاق پزشکی و رحیم زاده مسئول کمیته ها برگزار شد.در این جلسه مصوبات کمیته های قبلی قرائت و میزان پیشرفت آنها موردبررسی قرار گرفت.همچنین نامه ها و دستورالعمل های  معاونت فرهنگی و کمیته اخلاق و تعهد حرفه ای دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت وتصمیم گرفته شدبرای  اتاق تمام بیماران کمد نماز، سنگ تیمم و قبله نما نصب شود.سپس  باقری مسئول رسیدگی به شکایات بیمارستان گزارشی از  میزان شکایات از درمانگاههای مختلف  ارائه کرد و مقرر شد که کارشناس مربوطه با همفکری مسئولین درمانگاهها ، مدیر داخلی کلینیک ها، کارشناسان دفتر بهبود کیفیت و مدیران کشیک، جهت رفع فرایندهایی که بیماران را با مشکلات مواجه می کند، فرآیند درمانگاه عمومی را مورد بررسی قرار دهند ونسبت به  اصلاح آن اقدام شود.در پایان سنجه های حقوق شهروندی مورد بحث قرار گرفت و بررسی نقاط ضعف و قوت بیمارستان در این مورد به جلسه آینده موکول شد. خبر: عزیزیعکس: قاضی میرسعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0