13 آذر 1395

برگزاري ژورنال كلاب گروه بيوشيمي

ژورنال كلاب گروه بيوشيمي با سخنراني خانم اعظم خدري دانشجوي دكتري گروه به راهنمايي خانم دكتر خاقاني روز يكشنبه مورخ     14/9/95 از ساعت 12-11در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه در جلسة فوق الزامي است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0