10 بهمن 1395

برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي

ژورنال كلاب گروه بيوشيمي با سخنراني خانم هاجر شكري دانشجوي دكتري گروه به راهنمايي خانم دكترخاقاني روز يكشنبه مورخ     10/11/95 از ساعت 11-10در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه در جلسة فوق الزامي است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0