10 مهر 1395

برگزاری نخستین جلسه خود ارزیابی مرکز تحقیقات چشم پزشکی فارابی

گالری عکسبر اساس این گزارش،معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دی ماه سال جاری،  اقدام به ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی تابعه خواهد نمود و به همین دلیل درجلسه ای که روز سه شنبه 6 مهر 1395 با حضور دکترعلیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه؛ دکتر سید فرزاد محمدی معاون پژوهشی ، تعدادی از پژوهشگران و کارشناسان این مرکز، با هدف خود ارزیابی برگزار شد، وضعیت موجود مرکز بررسی و نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و چالش های آن تعیین گردید. همچنین در مجموع 48 شاخص در چهار حیطه رهبری، ساختار، محصولات تحقیق و اثرگذاری، بر اساس سطح بندی لیکرت  امتیاز دهی شدند. جلسه دوم خودارزیابی پس از تکمیل مستندات و رفع نواقص، با حضور مشاور اعتباربخشی در آبان ماه برگزارمی شود.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0