13 بهمن 1395

برگزاری جلسه گزارش شش ماهه پایان نامه

دهم بهمن ماه جلسه گزارش شش ماهه پایان نامه 2 نفر از دانشجویان دوره دکترای آموزش پزشکی با حضور مدیر گروه، معاون پژوهشی و اساتید راهنما برگزار شد.خانم ها  نوشین کهن و سیمین تعاونی در حضور استادان راهنمای خود جناب آقای دکتر امامی و جناب آقای دکتر شریعتی در خصوص اهم فعالیت های انجام شده مرتبط با پایان نامه طی شش ماهه اخیر، توضیحاتی را ارائه کردند. عنوان پایان نامه خانم کهن "ارائه مدل مفهومی خودراهبر در رشته های تحصیلات تکمیلی مجازی و طراحی ابزار ارزیابی آن" و عنوان پایان نامه خانم سیمین تعاونی  "بررسی تطبیقی و طراحی مدل آموزش موثر اخلاق پزشکی ویژه دوره پزشکی عمومی در ایران" می باشد.                                                                                                     


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0