16 بهمن 1395

برگزاري جلسة دفاع پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

جلسة  دفاع پايان نامه خانم آسيه صادقي دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي به راهنمايي آقاي دكتر مشكاني روز چهارشنبه مورخ 20/11/95 ساعت 16-14 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد. حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در جلسه فوق الزامي است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0