1 دی 1395

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوي مقطع Ph.D گروه فارماكولوژي

        دفاع پروپوزال دکترای تخصصی فارماکولوژی موضوع اثر سیکلوسپورین A بر توسعه تولرانس ناشی از مورفین در مدل in vitro از مسیر:  calcineurin/ nitric oxide استادان راهنما دکتر احمدرضا دهپور دکتر فرحناز جزایری استاد مشاور دکتر شهرام اجتماعی مهر ارائه دهنده اسماء راشکی قلعه نو شنبه، 4/10/95، ساعت 9:30، اتاق شورای گروه فارماکولوژی    


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0