31 شهریور 1395

بررسی پیامد های درمانی کانسر نازوفارنکس تحت درمان در انستیتو کانسر بین سالهای ۸۶ تا ۹۰

تومورهای بدخیم نازوفارنکس فرم متمایزی از تومورهای دستگاه تنفسی و گوارشی فوقانی هستند. خصوصیات اپیدمیولوژیک، منشا، انواع هیستولوژیک و پروگنوز این دسته از تومودها با سایر بدخیمی های این نواحی آناتومیکی متفاوت است. شکست درمان در این نوع تومور های ناشی از متاستازهای دوردست و نیز عود لوکال است. رادیوتراپی با یا بدون شیمی درمانی همزمان نقش بسیار زیادی در درمان بیماران دارد. بعد از ورود روش های مدرن رادیوتراپی و معرفی داروهای شیمی درمانی جدید تاکنون مطالعه جامعی از نظر پیامدهای درمانی و مقایسه آن با مطالعات قبلی در کشورمان و نیز سایر مناطق دنیا انجام نشده است. روش کار: در این مطالعه از بایگانی انستیتو کانسر پرونده های تمام بیماران مرد و زن با تشخیص تومورهای بدخیم نازوفارنکس که بین سال های 1385 تا 1390 تحت درمان قرار گرفته بودند استخراج شده و تحت بررسی قرار می گیرند. اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک، زمان تظاهر علایم بیماری، یافته های تصویربرداری، وجود کانون های متاستاتیک هنگام تظاهر، نوع هیستولوژی تومور، Stage بیماری، نوع شیمی درمانی (رژیم و مدت و تعداد کورس ها) و نوع رادیوتراپی (فیلدها، دوز و تعداد جلسات) رادیکال، عمل جراحی دیسکسیون گردن، مدت پیگیری، میزان بقای 2، 3 و 5 ساله کلی و عاری از بیماری بیماران جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج به دست آمده و نتیجه گیری: از میان متغیر های تحت بررسی , جنس با بقا کلی بمار ( p value = 0.04 ) و بقا عاری از بیماری( p value = 0.02 )  اتباط معنی داری داشت. بقا کلی و عاری از بیماری با افزایش سن , کاهش میافت ولی این ارتباط معنادار نبود . دریافت و عدم دریافت شیمی درمانی نئو ادجوانت و همزمان هیچ کدام ارباط معنا داری با پیامد های درمانی نداشتند نوع رژیم کموتراپی نئوادجوانت با وقوع متاستاز ( p vlue = 0.0 ) ارتباط معناداری داشت ولی نوع رژیم درمانی کموتراپی همزمان با پیامد های درمانی هیچ ارتباط معنادرمانی پیدا نکرد   كليد واژه ها : کانسر نازوفارنکس، پاسخ به درمان، بقای بدون بیماری، بقای کلی مشخصات دانشجو: نام:  سینا افضل    رشته تحصيلي:  پزشکی     مقطع:   دکتری عمومی                 گروه آموزشي    رادیوتراپی Sina.afzal@gmail.comپست الكترونيك دانشجو: اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما: دکتر عصمتی        اساتيد مشاور: دکتر مداح         اساتيد داور: دکتر فرهان زمان دفاع :    روز: دوشنبه          تاريخ: 15/6/95          ساعت: 12ظهر مكان دفاع به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی اطلاعات به زبان انگليسي Title: The therapeutic outcomes of nasopharyngeal carcinoma treated at the cancer institute between 1385 to 1390 Abstract: Introduction: Malignant tumors of the nasopharynx distinct form of upper respiratory and gastrointestinal tumors. Epidemiology , origin , histological types and prognosis of these tumors and other malignancies is different anatomic areas Treatment failure in this type of tumor is associated with distant metastasis and local recurrence . Radiotherapy with or without concurrent chemotherapy very large role in the treatment of patients. After the arrival of modern methods of radiotherapy and the introduction of new chemotherapy drugs comprehensive study of treatment outcomes and to compare it with previous studies conducted in our country and other parts of the world. . Method: The archive records of Cancer Institute, all male and female patients diagnosed with nasopharyngeal malignant tumors who were treated between the years 1386 to 1394 have been extracted and placed under investigation. The information includes demographic, disease presentation, imaging findings, metastases, tumor histological type , Stage of disease, the type of chemotherapy ( regimen and duration and number of courses ) and radiotherapy (fields, dose and number of sessions ) radical neck dissection surgery , duration of follow-up, the survival of 2 , 3 and 5 –year and overall and disease-free survival of patients were collected and will be analyzed using appropriate statistical tests. Results and conclusions: Among the variables under investigation, patient’s gender with overall survival (p value = 0.04) and disease-free survival (p value = 0.02) was significantly Correlating. The overall and disease-free survival were reduced with increasing age , but this relationship was not significant. Either reciving Neo-adjuvant chemotherapy and simultaneously chemotherapy or not receiving any of them did not have a significant relationship with disease’s outcome Neoadjuvant chemotherapy regimen was significantly associated with the incidence of metastasis (p vlue = 0.0) But concurrent chemotherapy regieme did not show any relationship with the disease’s outcome Keywords: Nasopharyngeal carcinoma, response to treatment, disease-free survival, overall survival فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: 1.        Jackson C. PRIMARY CARCINOMA OF THE NASOPHARYNX. A TABLE OF CASES. J Am Med Assoc. 1901; 2.        Wei WI, Sham JST. Nasopharyngeal carcinoma. Lancet (London, England). 2005 Jan;365(9476):2041–54. 3.        Godtfredsen E. Chapter III: on the histopathology of malignant nasopharyngeal tumours. Acta Pathol Microbiol Scand. 1944;32(Suppl 59):38–56. 4.        Nicholls JM. Nasopharyngeal Carcinoma: Classification and histologic appearances. Adv Anat Pathol. LWW; 1997;4(2):71–84. 5.        Sze W-M, Lee AWM, Yau T-K, Yeung RMW, Lau K-Y, Leung SKC, et al. Primary tumor volume of nasopharyngeal carcinoma: prognostic significance for local control. Int J Radiat Oncol Biol Phys. Elsevier; 2004;59(1):21–7. 6.        Chua DTT, Sham JST, Wei WI, Ho W-K, Au GKH. The predictive value of the 1997 American Joint Committee on Cancer stage classification in determining failure patterns in nasopharyngeal carcinoma. Cancer. Wiley Online Library; 2001;92(11):2845–55. 7.        Mak HW, Lee SH, Chee J, Tham I, Goh BC, Chao SS, et al. Clinical Outcome among Nasopharyngeal Cancer Patients in a Multi-Ethnic Society in Singapore. PLoS One. Public Library of Science; 2015 Jan 12;10(5):e0126108. 8.        Lin J-C. Phase III Study of Concurrent Chemoradiotherapy Versus Radiotherapy Alone for Advanced Nasopharyngeal Carcinoma: Positive Effect on Overall and Progression-Free Survival. J Clin Oncol. 2003 Feb 15;21(4):631–7. 9.        Liu M-T. Prognostic Factors Affecting the Outcome of Nasopharyngeal Carcinoma. Jpn J Clin Oncol. Oxford University Press; 2003 Oct 1;33(10):501–8. 10.      Farias TP, Dias FL, Lima RA, Kligerman J, de Sá GM, Barbosa MM, et al. Prognostic factors and outcome for nasopharyngeal carcinoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. American Medical Association; 2003 Jul 1;129(7):794–9.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0