16 آبان 1395

بررسی نقش تشخیصی RDW به عنوان یک نشانگر نوین التهاب در تمایز فرم فعال از غیرفعال بیماری التهابی روده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) درسال95-94

بیماری التهابی روده  (IBD) ، گروهی از بیماریهای مزمن دستگاه گوارش باعلت ناشناخته است که با دوره های عود و بهبودی مکرر شناخته می شود. اخیراً تعدادی از مطالعات RDW  را به عنوان یک نشانگر التهاب برای IBD پیشنهاد کرده اند. هدف از این مطالعه بررسی نقش تشخیصی RDW به عنوان یک نشانگر نوین التهاب جهت ارزیابی فعالیت بیماری در بیماران IBD می باشد روش کار: به طور کلی در این مطالعه 100 بیمار مبتلا به IBD شامل 29 بیمار مبتلا به بیماری کرون(CD) و71 بیمار مبتلا به بیماری کولیت اولسراتیو(UC) و نیز50 فرد سالم که از نظر سن و جنس مطابق بودند نیز به عنوان گروه کنترل شرکت داده شدند.  شاخص فعالیت بیماری التهابی برای بیماران مبتلا به  CDو UC به ترتیب از طریق  (CDAI) crohn’s disease Activity index و Mayo Score تعیین گردید. بیماران مبتلا به کرون با CDAI≥150  و بیماران مبتلا به UC با Mayo score ≥3 به عنوان فعال در نظر گرفته شدند. پارامترهای آزمایشگاهی مانند Plat CRP, ESR, RDWو WBC برای بیماران مبتلا به IBD اندازه گیری و بین گروههای فعال و غیرفعال برحسب نوع بیماری و وجود آنمی مقایسه گردیدند. نتایج: مقادیر RDW در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده  (UC,CD) در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری بیشتر است.  ) 001/0 (P= در این مطالعه با توجه به سطح زیر نمودار ROC، ESR بهترین نشانگر منفرد التهاب برای اطلاع رسانی فرم فعال IBD است. ( 842/0 AUC= ، 01/0 P= ) و اگرچه مقادیر مربوط به RDW  جهت افتراق  فرم فعال از غیر فعال بیماری کرون معنی دار نمی باشد) 05/0 (P>ولی این مقادیر در بیماران مبتلا به فرم فعال بیماری کولیت معنی دار بوده است) 05/0 (P<؛ که نشانگر این مطلب است که صحت تشخیصی   RDWبه عنوان یک نشانگر التهاب در تمایز فرم فعال بیماری کولیت 72% وبا اطمینان 95/0 بین 63% تا 86% می باشد.     بحث: با توجه به نتایج این مطالعه، RDW می تواند به عنوان یک نشانگرنوین التهاب، در پایش بیماران مبتلا در فاز بهبودی و ارزیابی فعالیت بیماری التهابی روده بالأخص برای تعیین فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو و نیز بیماران کرون با آنمی، ارزشمند باشد. كليد واژه ها:  (پهنای توزیع گلبولهای قرمز خون) - نشانگر التهاب-  فرم فعال و غیرفعال بیماری التهابی روده        RDW مشخصات دانشجو: نام: مهدی صفائی فیروزآبادی                      رشته تحصيلي: بیماریهای داخلی                         مقطع: دکتری تخصصی                   گروه آموزشي :  بیماریهای داخلی           پست الكترونيك دانشجو:         Dr.safaee_mahdi@yahoo.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما  :خانم دکتر نجمه آل طه                      اساتيد مشاور: آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی/آقای دکتر نادر روشن   اساتيد داور: آقای دکتر محمد جعفر فره وش/خانم دکتر فروغ البرزی زمان دفاع :    روز :شنبه                                تاريخ :15 آبان ماه 1395                   ساعت:12-11 مكان دفاع به آدرس:   تهران- انتهای بلوار کشاورز-بیمارستان امام خمینی (ره)-طبقه همکف-کلاس درس گوارش-بخش آندوسکوپی اطلاعات به زبان انگليسي Title: Inspection of Diagnostic Role of RDW as a New Inflammatory Marker in Discrimination Active from Inactive Type of Inflammatory Bowel Disease  Abstract: Introduction and Objective Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of chronic gastrointestinal disease with unknown etiology that has been known with frequently relapsing and remitting periods. A few of recent studies suggest RDW as an inflammatory marker. The goal of this study is inspection of diagnostic role of RDW as a new inflammatory marker to evaluate disease activity in IBD patients.   Method In overall in this study, 100 IBD patients consist of 29 patients with crohn’s disease(CD) and 71 patients with ulcerative colitis(UC) and 50 age and sex matched healthy people as control group were enrolled. Activity index of inflammatory bowel disease in CD and UC patients was determined by crohn’s disease activity index (CDAI) and Mayo score, respectively. Patients with CD and CDAI≥150 and Patients with UC and Mayo score ≥3 were considered as active disease. Laboratory parameters like ESR, CRP, RDW, PLAT and WBC were measured in IBD patients and comprised between active and inactive groups as disease type and presence of anemia. Results RDW levels in patients with Inflammatory Bowel Disease (UC, CD) are significantly greater than control group. (p=0.001)In this study in according to area under curve (AUC) of ROC, ESR was the best single inflammatory marker for information of active type of IBD. (p=0.001, AUC=0.842)Although RDW levels in discrimination active from inactive type of crohn’s disease were not significantly higher (p>0.05), but these levels were significantly higher in active type of UC patients (p<0.05); indicates this point that diagnostic accuracy of RDW as an inflammatory marker to distinguish active type of UC disease is 72% and with confidence interval (CI) of 95% between 63% to 86%. Conclusion According to Results of this study, RDW can be valuable as a novel inflammatory marker in monitoring of IBD patients in remission phase and evaluation of activity in IBD especially in determination disease activity in UC patients and also CD patients with anemia.   Keywords: Red Cell Distribution Width (RDW), inflammatory marker, active and inactive inflammatory bowel disease (IBD)       فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: 1.      Clarke K, Sagunarthy R, Kansal S. RDW as an additional marker in inflammatory bowel disease/ undifferentiated colitis. Dig Dis Sci. 2008; 53: 2521-2523.   2.      Song C.S, Park D.I, Yoon M.Y, Seok H.S. Park J.H and et al. Association Between Red cell Distribution width and Disease Activity in patients with Inflammatory Bowel Disease. Dig Dis Sci. 2012; 57:1033–1038.   3.      Yesil A, Senates E, Vedat Bayoglu I, Duzgun Erdem E, Demirtunc R, Kurdas A. Red cell Distribution width, A Novel Marker of Activity in Inflammatory Bowel Disease. 2011; 4: 460-467.   4.      Cakal B, Akoz AG, ustundag Y, Yalinkilic M. Ulker A, Ankarali H. Red Cell distribution width for assessment of activity of inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci. 2009; 54: 842-847.     5.      Arhan M, Koral Onal I, Tas A and et al. The role of red cell distribution width as a marker in inflammatory bowel disease, Turk Med sci. 2011; 41: 227-234.   6.      Hu D, Ren J, Wang G and et al. Value of Red Cell Distribution Width for Assessing Disease Activity in Crohn's Disease. AJMS.2015; 349:42-45.            (Abstract)


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0