16 آبان 1395

بررسی نتایج درمان در کودکان مبتلا به انواژیناسیون بستری شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان در طی سال های 1394-1393

بیان مسئله: انواژیناسیون یکی از علل شایع شکم حاد و انسداد روده در کودکان با سن پایین تر از 2 سال و نیز از شایع ترین اورژانس های جراحی در دوران شیرخوارگی و کودکی می باشد. هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج درمان در بیماران مبتلا به این عارضه در بیمارستان مرکز طبی کودکان می باشد تا بتوان روش های درمانی مناسبی را برای کاهش عوارض و مرگ و میر این بیماری اتخاذ کرد. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه ی گذشته نگر بوده که جمعیت مورد بررسی در آن، کودکان بستری شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان در طی سالهای 1393 تا 1394 می باشند، که از این بین از طریق نمونه گیری تعداد 120 مورد به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های آنها به دست آمده اند. این اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک بیماران، شکایات اصلی در هنگام مراجعه، اطلاعات حاصل از معاینات بالینی، آزمایش های معمول، فاصله ی زمانی شروع علایم تا مراجعه به بیمارستان، سونوگرافی های انجام شده، نوع انواژیناسیون، درمان های بکار رفته، اعمال جراحی انجام گرفته و نوع آنها، وضعیت هنگام ترخیص و عوارض عمل می باشند که از طریق یک چک لیست گردآوری گشتند. داده های بدست آمده بر اساس آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آزمون های آماری کای دو و T-Test و نمودار در نرم افزار SPSS نسخه ی 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه 46 (3/38%) بیمار، دختر و 74 (7/61%) بیمار، پسر بودند. فراوانی و درصد متغیر های مورد بررسی در بیماران نشان می دهد که در 82 (3/68%) مورد، درد مشاهده و در 38 (7/31%) مورد، درد مشاهده نشده است. همچنین در 77 (2/64%) بیمار، استفراغ مشاهده و در 43 (8/35%) بیمار، استفراغ مشاهده نشده است. بیشترین فاصله ی زمانی شروع علایم تا مراجعه به بیمارستان در این مطالعه 16 روز بوده است که در یک مورد از بیماران مشاهده گشت. همچنین طبق انتظار در بستری های دوم و سوم، مدت زمان شروع علایم تا مراجعه کاهش یافته بود. لازم به ذکر است که 10 مورد از بیماران، بستری بار دوم و 1 مورد، بستری بار سوم را تجربه کرده است. بر اساس نتایج حاصل از بررسی رابطه ی بین جااندازی بوسیله ی سونوگرافی و عود مشخص گردید که در یک بار جااندازی، 60 مورد (5/84%) بدون عود، 10 مورد (1/14%) با یکبار عود و 1 مورد (4/1%) با دوبار عود همراه گشته بودند. همچنین بین جااندازی بوسیله ی سونوگرافی و میزان عود بیماری، رابطه ی معناداری مشاهده گردید (p-Value<0.05). نتایج حاصل از بررسی رابطه ی بین عمل جراحی و جنسیت نشان می دهند که در دختران مورد بررسی در مطالعه، عمل جراحی در 15 (5/62%) نفر و در پسران در 9 (5/37%) نفر انجام گردید که نشاندهنده ی وجود رابطه ی معناداری بین عمل جراحی و جنسیت است (p-Value=0.009). نتیجه گیری: انواژیناسیون یک بیماری گوارشی شایع در شیرخواران و کودکان خردسال است و جااندازی به روش غیرتهاجمی توانسته است تا حدود زیادی از تعداد موارد منجر به جراحی بکاهد. كليد واژه ها : انواژیناسیون، Intussusception، کودکان، جااندازی (Reduction) به روش رادیولوژیک. مشخصات دانشجو: نام: حیدر زین العابدین رشته تحصيلي: پزشکی مقطع: دکترای عمومی                  گروه آموزشي: اطفال h.zeynolabedin@outlook.comپست الكترونيك دانشجو: شماره تماس دانشجو:09128176955 اساتيد راهنما و داور: اساتید راهنما: دکتر سیّده طراوت صدرالسّادات، دکتر ایران ملک زاده اساتيد مشاور: دکتر بهار اشجعی، دکتر ندا پاک  اساتيد داور: دکتر غلامحسین فلاحی، دکتر بهار اله وردی زمان دفاع : روز : 23/06/95 ساعت: 11:30 مكان دفاع به آدرس: کلاس درسِ بیمارستان مرکز طبی کودکان اطلاعات به زبان انگليسي Title: Evaluation of treatment outcomes in children with intussusception admitted to Children's Medical Center in years 2014-2016 Abstract: Introduction: Intussusception is a common cause of acute abdomen and bowel obstruction in children aged less than 2 years and is one of the most common surgical emergencies in infancy and childhood. Purpose: The aim of this study is to evaluate the treatment outcomes in patients with this complication in Children's Medical Center to adopt the proper treatments which reduce complications and mortality of this disease. Materials and Methods: This study is a retrospective study that investigated the population of children hospitalized at Children's Medical Center in the years 2014 to 2016, of which 120 cases randomly selected for sampling and data requirements have been obtained through a review of their cases. These information included demographic data, main complaints at presentation, information obtained from physical examinations, routine laboratory tests, the interval between the onset of symptoms and the hospital visits, ultrasonographies were done, the type of intussusception, used treatments, surgeries were performed and their types, discharge status and the complications, which were collected through a checklist. Results: In this study, 46 (38.3%) of the patients were female and 74 (61.7%) of them were male. The variables were frequency and percentage of the patients which showed that in 82 (68/3%) of cases, the pain has been observed while in 38 (31.7%) of them, the pain hasn’t been observed. Also in 77 (64.2%) of patients, the vomit has been observed while in 43 (35.8%) of them the vomit hasn’t been observed. The most interval between the onset of symptoms and the hospital visits in this study was 16 days which was observed in one patient. Also as expected in the second and third hospitalization, the mentioned duration was reduced. It should be noted that 10 of the patients hospitalized for the second time and one case has experienced a third time. Based on the results of the relationship between the sonographic reduction and the relapse rate, was showed that 60 (84.5%) of cases were without recurrence, 10 (14.1%) of them were with one relapse and 1 (1.4%) of them was accompanied by double-recurrences. Also, a significant relationship between the sonographic reduction and the relapse rate was observed (p-Value<0.05). The results of the relationship between the surgery and the gender showed that the girls surveyed in the study, operated in 15 (62.5%) cases and the boys in 9 (37.5%) cases which indicated that there is a significant relationship between the surgery and the gender (p-Value= 0.009). Conclusion: Intussusception in infants and young children is a common digestive disease and reduction in non-invasive method could greatly reduce the number of surgical interventions. Keywords: Invagination, Intussusception, children, reduction (Reduction) in radiological procedures.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0