7 مهر 1395

بررسي مقایسه علائم کلينيکي بيماران مسموم فوت شده در بيمارستان بهارلو با نتايج کالبدگشايي و سم شناسي سازمان پزشکي قانوني استان تهران طي سال 1394-1393

: در حال حاضر شیوع مسمومیت حاد در جوامع به طور مشخصی افزایش یافته است. بنابر این پذیرش بیمارستانی و تشخیص و درمان بموقع این مشکل، یک قسمت مهم از بارکاری بخش های پزشکی را تشکیل می دهد.هدف از این مطالعه بررسي مقایسه ای علائم کلينيکي بيماران مسموم فوت شده با نتايج کالبدگشايي و  سم شناسي سازمان پزشکي قانوني است. روش  اجرا: این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی درکليه موارد مسموميت پذیرش شده در بيمارستان  بهارلو در فاصله زماني  فروردين 1393 لغايت  مهر ماه 1394که فوت شده اند وبه سالن تشریح کهریزک ارجاع شدند، بود. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بود. پژوهشگر با مراجعه به بايگاني بيمارستان بهارلو و سالن تشريح کهريزک به بررسی و مقایسه نتایج درج شده پرونده های موجود پرداخت. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار16 SPSS گردید. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب توافق کاپای کوهن انجام گرفت. نتایج: در مجموع 98 نفر فوت شده از مسمومیت حاد بررسی شدند. میانگین سنی این افراد (±17.8SD)40.1 سال بود. 25 (.525%) نفر بیماران زن  با میانگین سنی ( (±15.8SD 34.7                               و 73 (74.5%) نفر بیماران مرد با میانگین سنی41.9(±18.2SD)  بودند. بیشترین عامل مسمومیت داروها بودند (53%) سپس آفت کش ها (37%) بود کمترین میزان مسمومیت با الکل (1%) بود. بیشترین داروی مسمومیت زا اپیوییدها بود. شایعترین علت فوت بر اساس پرونده بیمارستانی و نتایج کالبدگشایی مسمومیت با قرص برنج و مسمومیت با دوز بالای مواد مخدر بود.  با استفاده از ضریب کاپای کوهن میزان توافق علل مرگ در پرونده بیمارستانی ونتیجه کالبدگشایی 0.744 بدست آمد. نتیجه گیری: در بین مواد مسمومیت زای منجر به فوت میزان مسمومیت با فسفیدآلومینیوم (قرص برنج) از شیوع بالایی برخوردار است. بهتر است با تمهیداتی میزان دسترسی آسان و ارزان به ماده آفت کش فسفیدآلومینیوم (قرص برنج) کاهش یابد. با توجه به میزان تطابق تشخیص بالینی بیماران دچار مسمومیت با نتایج کالبدگشایی پس از فوت، می توان به این نتیجه رسید که اقدامات تشخیصی  ودرمانی مناسب وصحیح انجام شده است  وبا اتکا به تشخیص بالینی در بیماران دچار مسمومیت حاد درمان نجات دهنده بیمار را در کمترین زمان ممکن آغاز نمود. كليد واژه ها :  مسموميت – كالبدگشايي- سم شناسي- پاتولوژي مشخصات دانشجو: نام: زهرا عقيلي تكيه   رشته تحصيلي:  پزشكي قانوني مقطع:  تخصصي     گروه آموزشي: پزشكي قانوني             پست الكترونيك دانشجو: z.aghili.t@gmail.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما : آقاي دكتر بهنام بهنوش    اساتيد مشاور: آقاي دكتر تقدسي نژاد   اساتيد داور: خانم دكتر رضايي- آقاي دكتر عارفي زمان دفاع روز   تاريخ  ساعت: 18/12/1394 –  ساعت 13 - يكشنبه مكان دفاع به آدرس:  ساختمان اصلي دانشكده پزشكي - طبقه دوم – گروه پزشكي قانوني اطلاعات به زبان انگليسي Title:   Abstract:   فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: [1] Litovitz TL, Klein-Schwartz W, White S, et al. 2000 annualreport of the American Association of Poison Control Centerstoxic exposure surveillance system. Am J Emerg Med2001; 19:337 – 395. [1] Camidge DR, Wood RJ, Bateman DN. The epidemiology ofself-poisoning in the UK. Br J Clin Pharmacol 2003;56(6):613 – 619. [1] Eddleston M, Karaliedde L, Buckley N. Pesticide poisoning inthe developing world—a minimum pesticide list. Lancet2002; 360:1163 – 1167. [1] WHO in collaboration with UNEP. Public health impact of pesticidesused in agriculture. Geneva: World Health Organization,1990. [1] Woo, J. H., & Ryoo, E. (2013). Poisoning in Korean children and adolescents. Pediatricgastroenterology, hepatology & nutrition, 16(4), 233-239. [1] Singh, D. P., & Aacharya, R. P. (2006). Pattern of poisoning cases in Bir Hospital. JInst Med, 28(1), 3-6. [1] Gunnell, D., Bennewith, O., Peters, T. J., House, A., & Hawton, K. (2005). The epidemiology and management of self-harm amongst adults in England. Journal of Public Health, 27(1), 67-73. [1] Özköse, Z., & Ayoglu, F. (1999). Etiological and demographical characteristics of acute adult poisoning in Ankara, Turkey. Human and Experimental Toxicology, 18(10), 614. [1] Eddleston, M. (2000). Patterns and problems of deliberate self‐poisoning in the developing world. Qjm, 93(11), 715-731. [1] Paudyal, B. P. (2005). Poisoning: pattern and profile of admitted cases in a hospital in central Nepal. JNMA J Nepal Med Assoc, 44(159), 92-96. [1] Shadnia, S., Esmaily, H., Sasanian, G., Pajoumand, A., Hassanian-Moghaddam, H., & Abdollahi, M. (2007). Pattern of acute poisoning in Tehran-Iran in 2003. Human & experimental toxicology, 26(9), 753-756. [1] Islambulchilar, M., Islambulchilar, Z., & Kargar-Maher, M. H. (2009). Acute adult poisoning cases admitted to a university hospital in Tabriz, Iran. Human & experimental toxicology, 28(4), 185-190 [1] نجاری, فارس, افشار, & مهشيد. (2004). گزارشی از مسموميت‌های منجر به مرگ که به پزشکی قانونی کشور در سال 1380 ارجاع شده بودند. مجله علوم پزشکی رازی, 11(40), 309-316.‎ [1] Etemadi-Aleagha, A., Akhgari, M., & Iravani, F. S. (2015). Aluminum Phosphide Poisoning-Related Deaths in Tehran, Iran, 2006 to 2013. Medicine, 94(38), e1637. [1] Macharia, B. N., Iddah, M. A., Ndiangui, F. M., & Keter, A. (2015). Pattern of Suicide: A Review of Autopsies Conducted at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret Kenya. [1] Manuweera G, Eddleeston M, Egokage S, Do targeted bansof insecticides to prevent dealths from self-poisoning result inreduced agricultureal output; Environmental Healthperspectives, April 2008, vol 116, Num: 492-95. [1] ALEX T. PROUDFOOT; REVIEW ARTICLEON Aluminium and zinc phosphide poisoning;InformaClinical Toxicology. 2009;47: 89–100. [1] A Hosseinian, N Pakravan, A Rafiei; SMFeyzbaksh; Aluminum phosphide poisoningknown as rice tablet: A common toxicity in NorthIran; Indian Journal of Medical Sciences. 2011; 4:143-150. [1] Chaudhry MQ. A Review of the mechanismsinvolved in the action of phosphine as aninsecticide and phosphine resistance in storedproductinsects. Pestic Sci 1997; 49: 213-28. [1] Siddaiah L, Adhyapak S, Jaydev S, Shetty G,Varghese K, Patil C, et al. Intra-aortic balloonpump in toxic myocarditis due to aluminumphosphide poisoning. J Med Toxicol 2009; 5: 80-3. [1] خدابنده, فريده, کاهانی, عليرضا, & سليمانی. (2014). بررسی شيوع فراوانی عوارض منجر به فوت در مسموميت با قرص برنج. مجله علمی پزشکی قانونی, 20(2), 27-36.‎ [1] رهبر طارمسری, تيمورپور, پـگاه, & جهانبخش. (2011). بررسی نتايج آسيب شناسی در کالبد شکافی مسمومان با قرص برنج (فسفيد آلومينيوم). مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 19(76), 56-63.‎   [1] Mathai, Ashu; Bhanu, Madhuritasingh; Acutealuminium phosphidepoisoning: Can we predictmortality? Indian Journal of Anaesthesia. 2010;54: 302–7. [1] توفيقی. (1994). بررسی مسموميت های منجر به فوت ناشی از مصرف مواد مخدر. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, 52(1), 43-55.‎   [1] Izadi-Mood, N., Tavahen, N., Masoumi, G. R., Gheshlaghi, F., Siadat, Z. D., Setareh, M., ... &   محمدرضا یزدانی اردستانی. عوامل دموگرافيك، طول مدت بستری، هزینه‌ی بستری و علت مرگ در بيماران مسموم با آمفتامین‌ها و مواد مخدر. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 29(146).‎ [1] Moghadamnia AA, Abdollahi M. Anepidemiological study of poisoning in northernIslamic Republic of Iran. East Mediterr Health J2002; 8(1): 88-94. [1] جبل عاملی, دکتر ميترا, ايزدی, & دکتر نسترن. (2005). توزيع فراوانی مسمومين با مواد مخدر بر اساس شاخص های دموگرافيک و خصوصيات بالينی. ارمغان دانش, 10(37), 71-80.‎  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0