امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
29 آبان 1395

بررسی فراوانی BEVs وعوامل مرتبط ثبت شده در VEM UNITبیمارستان مرکزطبی کودکان ازاول آذر93 تا اول آذر94

Benign epleptiform variants به امواجی که نادر و یا غیرعادی اند، اما عموما غیر طبیعی نیستند، گفته میشود. 1,2,3 از طرف دیگر آن ها به طور اتفاقی ظاهر می شوند، که می توانند تفسیر کننده مبتدی و بی تجربه را گیج کنند. تشخیص BEVs  ازجهت اجتناب از Overinterpretation و یا misinterpretation بسیار مهم است4 .این مقاله قصد دارد که چنین الگو هایی را بررسی نماید. تغییرات EEG که در طی دوران کودکی رخ می دهند، زمینه چالش بزرگ در دانش نوروفیزیولوژیک است ، که به علت بلوغ مغز(maturation) است ، به ویژه که در طی سال اول زندکی تغییرات به طور سریع رخ می دهند. EEG در شیر خواران و بچه ها به طور طبیعی در مقایسه با بالغین ، از نظر موج و فرکانس تنوع بیشتری دارد، از طرفی دیگر شیرخواران و بچه های کوچک تمایل دارند که در طی ثبت نوار مغز خواب باشند. بنابراین، تغییرات EEG با خواب (sleep)و خواب آلودگی ( drowsiness) در بچه ها بیش از بالغین است . 6 جهت انجام کار BEVs ها در چهار تایپ اصلی بررسی شده اند ، که عبارتند از : 1-hypnagogic hypersynchrony Lambda wave -2 3-per second positive spike discharge6&14 4-Rhythmic temporal theta burst of drowsiness   این مطالعه به بررسی شیوع امواج BEVs  از جمله hypnagogic hypersynchrony, Lambda , RMTD,14&6HZ  در مرکز Video EEG Monitoring بیمارستان مرکز طبی کودکان, اولین مرکز LTM  کشور در طب کودکان , پرداخته است.بیماران ازبدوتولد تا 18سال انتخاب شدند،  226 بیمار مورد مطالعه قرار گرفت که از این تعداد 108نفر دختر (47.8 % ) و 118 نفر پسر 52.7%) بوده اند. بیماران به 5 گروه سنی (یک ماه تا 2 سال ) و (2 سال تا 6 سال ) و (6 سال تا 12 سال ) و ( 12 سال تا 18 سال ) تقسیم شده اند . 26 نفر در گروه سنی ( 1ماه تا 2 سال ) بود که شامل 16 پسر (61%) و 10 دختر (10% ) است . شایعترین BEVs که با آن مواجه شدیم موج HH بود که از 226 نفر , 20 نفر از افراد موج HH در آنها رویت شد که از این تعداد 11 نفر پسر و 9 نفر دختر بوده اند. دومین موجی که بیشتر با آن مواجه شدیم , موج Lambda بود که در 14 نفر از 226 نفر رویت شد. سومین BEVs از نظر شیوع که با آن مواجه شدیم  14&6 HZ  بود که فقط در 3 نفر از 226 نفر رویت شد که شامل 2 دختر 12 و 14 ساله  و یک پسر 9 ساله  بود. در نهایتRTTD  تنها در 2 نفر از 226 نفر گزارش شد که هر 2 دختر بودند و 14 و 15 سال داشتند. مطالعه انجام شده  توسط ما , یک مطالعه single center میباشد. مطالعاتsingle center  اندکی در دنیا به صورت موردی BEVs  را گزارش کرده اند و اغلب مطالعات موجود مولتی سنتریک هستند.   : كليد واژه ها   RMTD: Rhythmic temporal theta burst of drowsiness   VEM: video EEG monitoring   EEG: Electroencephalography, BEVs: Benign epileptiform variants, HH: Hypnogogic hypersynchrony.     مشخصات دانشجو   نام: بهرام یارعلی,    رشته تحصيلي: نورولوژی کودکان     مقطع: فلوشیپ      گروه آموزشي :  مرکزطبی کودکان          پست الكترونيك دانشجو:   bahramyarali@gmail.com اساتيد راهنما و داور: استاد راهنما : دکترمحمودمحمدی, دکترغلامرضا زمانی                : دکتررضاشروین بدو, دکترمحمودمحمدی, دکترغلامرضا زمانی,   اساتيد مشاور:  دکتررضاشروین بدو    اساتيد داور زمان دفاع :    روز چهارشنبه   تاريخ 19 ابان  ساعت 12-13 مكان دفاع به آدرس:بیمارستان مرکز طبی، اسکیل لب اطلاعات به زبان انگليسي Title: Prevalence of benign epileptiform variants and related factor, observed among patients in the EMU, between November 21 2014 , November 21 2015 in  the pediatric medical center excellence. Abstract: The BEVs are rare and unusual waveforms and yet are not routinely considered abnormal. The BEVs occur occasionally and confuse the novice electroencephalographer to distinguish BEVs from the pathological counterparts which they resemble.Diagnosis of BEVs is important to avoid the over interpretation and misinterpretation. The aim of this study was to determine these patterns. EEG changes that occur in the childhood cause the great challenge in the neurophysiologic science, because of the Brain maturation, specially, in the first year of life that changes occur rapidly. EEG has more variety naturally in the frequency and waveform types, among infants and young child comparing with adults.Therefore EEG changes among young child, are more than comparing with adults, during sleep and Drowsiness. We identified the BEVs in four type below: 1.      Hypnogogic hypersynchrony 2.      Lambda 3.      14 & 6 Hz positive Spike Discharge 4.      RMTD: Rhythmic Midtemporal Discharges In this study, we studied the prevalence of BEV types such as, Hypnogogic hypersynchrony, Lambda, 14 & 6 Hz positive Spike Discharge, RMTD in the video EEG monitoring unit in the pediatric medical center excellence. Patients are selected that their ages ranged from newborn to 18 year. 226 patients were studied that was compromised of 118 males and 108 females. Patient distribution by age was follow: 1mouh-2year, 2year-6year, 6year-12year, 12year-18year. 26 patients are between ages, 12 and 18 years. The most frequency encountered BEVs was, Hypnogogic hypersynchrony, that occur among 20 patients from 226 cases, including 11 males and 9 females. The second BEV was Lambda wave that occurs in 14 patients. The third encountered BEV, was 14 & 6 Hz positive Spike Discharge that occur in just 3 patients, including 2 girls ( 12year & 14year) and one boy. At the end, RTTD occur only in 2 patients that both of them are female ( 14year & 15year ). This study was considered a single Centre study. There are not many singe Centre reports on the prevalence of the various types of BEVs, however individual BEVs have been reported and the most of them were multicenter studies. Keywords:  RMTD: Rhythmic temporal theta burst of drowsiness   VEM: video EEG monitoring   EEG: Electroencephalography, BEVs: Benign epileptiform variants, HH: Hypnogogic hypersynchrony. فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:    1.Zivin L, Marsan CA. Incidence and prognostic significance of ‘epileptiform’activity’ in the EEG of non-epileptic subjects. Brain 1968;91:751–78. 2.Westmoreland BF. Epileptiform electroencephalographic patterns. Mayo ClinProc 1996;71:501–11. 3.Drury I, Beydoun A. Pitfalls of EEG interpretation in epilepsy. NeurolClin 1993;11:857–81. 4.0Benbadis SR, Tatum WO. Overinterpretation of EEGs and misdiagnosis of epilepsy. J ClinNeurophysiol 2003;20:42–4.   5.BalagopalSantoshkumar , Jaron J.R. Chong , Warren T. Blume , Richard S. McLachlan , G. Bryan Young , David C. Diosy , Jorge G. Burneo , Seyed M. Mirsattari, Prevalence of benign epileptiform variants,Clinical Neurophysiology 120 (2009) 856–861 6. The Visual Scoring of Sleep and Arousal in Infants and Children Madeleine Grigg-Damberger, M.D.1; David Gozal, M.D.2; Carole L. Marcus, M.B.B.Ch.3; Stuart F. Quan, M.D.4; Carol L. Rosen, M.D.5; Ronald D. Chervin, M.D.6;Merrill Wise, M.D.7; Daniel L. Picchietti, M.D.8; Stephan H. Sheldon, D.O.9; Conrad Iber, M.D.10   7. Psychiatric Correlates of Rhythmic Midtemporal Discharges and Glsec Spike and Wave Complexes Nashaat N. Boutros, John R. Hughes, and Martin Weiler From the Departments of Neurology (N.N.B.. J.R.H.) and Psychiatry (M.W.), College of Medicine. University of illinoia at Chicago, Chicago, IL. Address reprint requests to Dr. John R. Hughes, Department of Neurology, University of Illinois College of Medicine. MC‘ 796 Box 6998. 912 South Wood Street. Chicago, IL 60680. 8.Hughes JR. A review of the usefulness of the standard of EEG in psychiatry. Clin Electroencephalogr 1996;27:35–9.   9.Inui K, Motomura E, Okushima R, Kaige H, Inoue K, Nomura J. Electrographic findings in patients with DSM-IV mood disorder, schizophrenia, and other psychotic disorders. Biol Psychiatry 1998;43:69–75.   10.Boutros N, Fristad M, Abdollohian A. The fourteen and six positive spikes and attention-deficit hyperactivity disorder. Biol Psychiatry 1998;44:298–301.   11.Molaie M, Santana HB, Otero C, Cavaugh WA. Effect of epilepsy and sleep deprivation on the rate of benign epileptiform transients of sleep. Epilepsia 1991;32:44–50.   12.Oletsky H, Greenfield J, Sato S. 14 and 6 Hz positive spikes preceding 3 Hz generalised spike and wave in a 15 year old patient with absence. a case report. ElectroencephalClinNeurophysiol 1998;106:262–4.   13.Makeig S, Bell AJ, Jung TP, Sejnowski TJ. Independent component analysis of electroencephalographic data. Adv Neural Info Processing Systems 1996;8:145–51.   14. Jung KY, Kim JM, Kim DW, Chung CS. Independent component analysis of generalized spike-and-wave discharges: primary versus secondary bilateral synchrony. ClinNeurophysiol 2005;116:913–9.   15.Urrestarazu E, Iriarte J, Artieda J, Alegre M, Valencia M, Viteri C. Independent component analysis separates spikes of different origin in the EEG. J Clin Neurophysiol 2006;23:72–8.   16. Jabbari B, Russo MB, Russo ML. Electroencephalogram of asymptomatic adult subjects. ClinNeurophysiol. 2000;111:102–5. 17.K. Radhakrishnan, B. Santoshkumar, A. Venugopal. Prevalence of benign epileptiform variants observed in an EEG laboratory from South India, Clinical Neurophysiology 110 (1999) 280–285   18. Gibbs, F.A., Rich, C.L. and Gibbs, E.L. Psychomotor variant type of seizure discharge. Neurology, 1963, 13: 991–998.   19. Maulsby, R.L. EEG patterns of uncertain diagnostic significance. In: D.W. Klass and D.D. Daly (Eds.), Current Practice of Clinical Electroencephalography. Raven Press, New York, 1979, pp. 411–419.   21. Klass, D.W. and Westmoreland, B.F. Nonepileptogenicepileptiform electroencephalographic activity. Ann. Neurol., 1985, 18: 627–635.   22. White, J.C., Langston, J.W. and Pedley, T.A. Benign epileptiform transients of sleep. Clarification of the small sharp spike controversy. Neurology, 1977, 27: 1061–1068.   23. De Graaf, A.S., Lombard, C.J. and Claassen, D.A. Influence of ethnic and geographic factors on the classic photoparoxysmal response in the electroencephalogram of epilepsy patients. Epilepsia, 1995, 36: 210–223.   24.King, R.K. Race: an out dated concept. Am. Med. Wom. Assoc. J., 1995, 10: 55–58.   25. Rose, S., Kamin, L.J. and Lewontin, R.C. Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature. Penguin, New York, 1984, pp. 119–126.   26. Gumnit, R.J. Intensive neurodiagnostic monitoring: role in the treatment of seizures. Neurology, 1986, 36: 1340–1346. 27. Ian W. Mothersill, MargaretheCenusa, Julia Bothman, Handan Kronauer, Peter Hilfiker, Thomas Grunwald: A reappraisal of the value of interictal EEG findingsin diagnosing epilepsy plus a critical review ofcontroversial “normal variants”, utilising long-termambulatory EEG recordings. SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE 2012; 163(1): 11–8.   28. Laoprasert P.: Atlas of Pediatric EEG, McGraw-Hill Companies, Inc., Copyright 2011.   29. L.Schomer D.: Niedermeyer’s Electroencephalography, Basic principles, Clinical Applications, and Related Fields, Sixth Edition, Copyright 2011.   30. Blume, Warren T., Kaibara M., Holloway G., Young G. B.: Blume’s Atlas of pediatrics and Adult Electroencephalography, 1st Edition, Copyright 2011. 31. 1-PHANTOM SPIKE-WAVES AND THE FOURTEEN AND SIX PEP( SECOND POSITIVE SPIKE PATTERN: A CONSIDERATION OF THEIR RELATIONSHIP 1DANIEL SILVERMAN, M.D. Department of Neurology, Division of Graduate Medicine, School of Medicine,University of Pennsylvania, Philadelphia, Pa. (U.S.A.) (Accepted for publication: January 23, 1967) 32. FOURTEEN AND SIX C/SEC POSITIVE BURSTS IN COMATOSE PATIENTS * T. YAMADA*, R.P. TUCKER and K.A. KOO1 Electroencephalographic Laboratory, Neuropsychiatric Institute, The University of Michigan Medical Center,Ann Arbor, Mich. 48104 (U.S.A.) (Accepted for publication: December 4, 1975) 33-Significance of Positive Spike Bursts in Reye Syndrome Thoru Yamada, MD; Samuel Young, MD; Jun Kimura, MD From the Division of Electrophysiology, Department of Neurology, University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa City. Read in part before the American Electroencephalogram Society, Dearborn, Mich, Sept 27, 1976. Reprint requests to the Department of Neurology, University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa City, IA 52242 (Dr Yamada). 34- A reappraisal of the value of interictal EEG findings in diagnosing epilepsy plus a critical review of controversial “normal variants”, utilising long-term ambulatory EEG recordings1 Ian W. Mothersill, Margarethe Cenusa, Julia Bothman, Handan Kronauer, Peter Hilfiker, Thomas Grunwald Swiss Epilepsy Centre, Zurich, Switzerland Funding/potential competing interests: No financial suppor t and no other potential conflict of interest relevant to this ar ticle was repor ted. 35-Nonepileptogenic Epilepuform Electroencephdographc Activity Donald W. Klass, MD, and Barbara F. Wesunoreland, MD mass DW, Westmoreland BF: Nonepileptogenic epileptiform electroencephalographic activity. Ann Neurol 18627435, 1985 36- Lambda Waves Francesco Brigo, M.D. Department of Neurological, Neuropsychological, Morphological, and Movement Sciences Section of Neurology University of Verona Verona, Italy 37-RHYTHMIC MID-TEMPORAL DISCHARGES. AN ELECTRO-CLINICAL STUDY 1IVAN J. LIPMAN 2 AND JOHN R. HUGHES Division of Laboratory Sciences, Department of Neurology and Psychiatry, Northwestern University Medical Center, Chicago, Ill. 60611 (U.S.A.) (Accepted for publication: October 22, 1968) 38-Rhythmic Midtemporal Discharge in a Youth During Light Sleep Kornelia Katalin Beiske M.D., Konstantin Hrisimirov Kostov M.D. & Hrisimir Kostov M.D. To cite this article: Kornelia Katalin Beiske M.D., Konstantin Hrisimirov Kostov M.D. & Hrisimir Kostov M.D. (2016) Rhythmic Midtemporal Discharge in a Youth During Light Sleep, The Neurodiagnostic Journal, 56:1, 32-36, DOI: 10.1080/21646821.2015.1119579 39- Lambda Waves and Occipital Generators William O. Tatum1, Reynold C. Ly2, Monika Sluzewska-Niedzwiedz3, and Jerry J. Shih1 39- PRACTICAL APPROACH TO ELECTRO ENCEPHALO GRAPHY Mark H. Libenson, MD Director, EEG Laboratory, Children’s Hospital Boston ,Department of Neurology ,Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 40- Atlas of EEG Patterns  John M. Stern   ,,,, Jerome Engel , JR , Editor   41.  Grigg-Damberger M, Gozal D, Marcus C, Quan S, Rosen C, Chervin R, Wise M, Picchietti D, Sheldon S, Iber C. The visual scoring of sleep and arousal in infants and children. J Clin Sleep Med. 2007;3(2):201-40. 42.  Iber C, Ancoli-Israel S, Chesson A, Quan S. The AASM manual for the scoring of sleep and associated events. Westchester, IL: American Academy of Sleep Medicine; 2007. 43.  Sheldon SH. Evaluating sleep in infants and children. Philadelphia: Lippincott Raven; 1996. 44.  Niedermeyer E. Maturation of the EEG: Development of waking and sleep patterns. In: Niedermeyer E, da Silva FL, editors. Electroencephalography. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 45.  Blume WT. Normal development of the electroencephalogram: Infancy through adolescence. In: Holmes GL, Jones HR, Moshe SL, editors. Clinical neurophysiology of infancy, childhood and adolescence. Philadelphia: Elsevier; 2006. 46.  Scholle S, Schafer T. Atlas of states of sleep and wakefulness in infants and children. Somnologie. 1999; 3:163-241.   47.Neurodiagn J. 2014 Jun;54(2):156-62. Mimickers of generalized spike and wave discharges. Azzam R, Bhatt AB 48. Eeg-Olofsson O, Petersén I, Selldén U. The development of the electroencephalogram in normal children from the age of 1 through 15 years. Paroxysmal activity. Neuropaediatrie. 1971; 2:375-404. 49. Brandt H, Brandt S, Vollmund K. The electroencephalographic patterns in young healthy children from 0 to five years of age. Acta Psychiatr Scand. 1955;30:77-89. 50-Chatrian GE (Chairman), Bergamini L, Dondey M, Klass DW, Lennox-Buchthal M and Petersén I. A glossary of terms most commonly used by clinical electroencephalographers. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1974;37:538–548. 51-Niedermeyer E. Th e normal EEG of the waking adult. In: Niedermeyer E, Da Silva F, eds. Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2005. 52-Sunku A, Donat JF, Johnston JA, et al. Occipital responses to visual pattern stimulation: B104. J Clin Neurophysiol. 1996;13(5):438. 53- Hughes J, Cayaff a J. Is the “psychomotor variant”— “rhythmic mid temporal discharge” an ictal pattern. Clin Electroencephalogr. (1973;4:42–49) 54- Gibbs FA. Ictal and non-ictal psychiatric disordersin temporal lobe epilepsy. J Nerv Ment Dis. 1951;113(6):522–528.   55- Gibbs FA, Rich CL, Gibbs EL. Psychomotor variant type of seizure discharge. Neurology. 1963;13:991–998.   56- Eeg-Olofsson O, Safwenberg J, Wigertz A. HLA and epilepsy: an investigation of diff erent types of epilepsy in children and their families. Epilepsia. 1982;23(1):27–34.   57- Lipman IJ, Hughes JR. Rhythmic mid-temporal discharges. An electro-clinical study. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1969;27(1):43.   58- Klass D, Westmoreland B. Nonepileptogenic epileptiform electroencephalographic activity. Ann Neurol. 1985;18(6):627–635. 59-EEG EMG Z Elektroenzephalogr Elektromyogr Verwandte Geb. 1978 Jun;9(2):74-85. Egli M, Hess R, Kuritzkes G. 60- Prevalence of Benign Epileptiform Variants. Santoshkumar B, Chong JJ, BlumeWT,McLachlan RS, Young GB, Diosy DC, Burneo JG,Mirsattari SM. Clin Neurophysiol 2009;120(5):856–861. 61- Evidence for psychopathology in patients with rhythmic midtemporal discharges. Hughes JR, Hermann BP. Biol Psychiatry. 1984 Dec;19(12):1623-34.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0